Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

OLV Tenhemelopneming | Beltrum

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


 

 Klik op een van de onderstaande links voor toegang tot de meest recente artikelen binnen de locatie Beltrum.

Welkom in R.K Kerk Beltrum Locatieblad De Echo     De Koren Geloofsgemeenschap Beltrum

Kerkgebouw/Mariakapel info

De Historie R.K. Kerk Beltrum Actie Kerkbalans
Kerkradio  Symposium van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  Fotoalbum: Zicht op R.K.Kerk Beltrum
De Passie PCI - Parochiële Caritas Instelling   Fotoalbum: Kruisweg R.K.Kerk Beltrum
Facebookpagina Parochie
HH. Paulus en Ludger
Collecteschema 2022 Tarieven Parochie HH. Paulus en Ludger

 

Onze visie op ontwikkelen nieuw beleidsplan


De Locatieraad gelooft in de toekomst van de Beltrumse Kerk.

De Beltrumse geloofsgemeenschap, ofwel de Beltrumse kerk met het gebouw en de vele activiteiten die van hieruit georganiseerd worden, maakt sinds een paar jaar deel uit van de St. Paulusparochie. In de afgelopen periode heeft u het een en ander kunnen lezen over de ontwikkelingen die binnen onze Parochie gaande zijn en over de voorbereidingen om te komen tot een nieuw beleidsplan. Het beeld dat hieruit naar voren komt, is op veel fronten niet erg positief. De teruggang van het aantal gelovigen, de inkrimping van het pastoraal team en de afname van de financiële draagkracht maakt dat soms pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt.

Positieve ontwikkelingen

Als Locatieraad vinden we het jammer dat in alle bespiegelingen zo nadrukkelijk wordt ingezoomd op de mogelijke negatieve gevolgen. Wij zien de laatste jaren ook veel goede en positieve ontwikkelingen. Als kerkbezoeker heeft u de keuze uit een variatie aan vieringen in het weekend en kunt u nog altijd door de week (op woensdagmorgen) een viering bijwonen. In Beltrum hebben we maar liefst vier koren met elk hun eigen geluid en met enthousiaste leden. Wij kunnen trots zijn op een grote betrokkenheid: van de 2.500 mensen zetten zich maar liefst +/- 400 parochianen actief in om onze geloofsgemeenschap levend te houden. Die betrokkenheid blijkt ook uit het resultaat van de Actie Kerkbalans. In tegenstelling tot de landelijke trend, is het aantal deelnemers in Beltrum juist toegenomen.

Er samen voor gaan

Een geloofsgemeenschap ook in de toekomst vitaal houden, betekent meer dan zorgen voor een sluitende begroting. Dit is belangrijk, maar kernpunt is om het samen verantwoordelijk zijn voor de toekomst van onze kerk. Via het locatieblad De Echo houden we contact met elkaar, wat belangrijk is voor de betrokkenheid en saamhorigheid.

 ln de Beltrumse Locatieraad weten we ook dat gemeenschapszin niet vanzelf komt. Het vraagt van ons allemaal een bijdrage. Dit gebeurt al door velen van ons die zich inzetten als koorlid, actief zijn in een van de vele werkgroepen of als vrijwilliger. Maar ook door het kerkbezoek en het gezamenlijk vieren van diensten. En als er een beroep op u wordt gedaan, zeg dan niet: “dat kan een ander wel doen”, maar kijk wat uw bijdrage kan zijn. Als we ons als Beltrumse geloofsgemeenschap samen inzetten voor onze kerk dan kunnen we met een positief gevoel vooruit kijken.

Toekomst en bestaansrecht

Als Locatieraad geloven we dan ook dat onze Beltrumse kerk, als onderdeel van de St. Paulusparochie, een toekomst en bestaansrecht heeft.Wij zullen ons daar, hopelijk samen met u, sterk voor maken en kijken met vertrouwen naar de toekomst.

 De Locatieraad Beltrum

Het Maria-monument in Beltrum is gerenoveerd en opnieuw geplaatst.

In Beltrum heeft de projectgroep 'Trots op Beltrum' een aantal projecten gerealiseerd die beogen de levendigheid van deze kleine kern en het buitengebied te vergroten. Een van de projecten betrof de renovatie en herplaatsing van het Maria-Monument bij de kerk. Een monument met een belangrijke cultuur-historische betekenis voor Beltrum. De totale kosten, bedroegen € 9.000.--. De gemeente heeft hiervan € 2000.-- voor haar rekening genomen. Hiervoor konden de initiatiefnemers geen dekking vinden. Het geld is door de gemeente beschikbaar gesteld met een eenmalige subsidie uit het budget voor Plattelandsvernieuwing. De renovatie betrof een lokaal initiatief, grotendeels bekostigd met lokale giften en sponsoren en gerealiseerd door vrijwilligers uit Beltrum.

Het Maria-Monument heeft Beltrum te danken aan haar zesde pastoor, Hendrikus Fr. van der Horst, die op 8 april 1927 vanuit Groningen naar Beltrum kwam. Tijdens zijn predicaties liet de pastoor steeds weer blijken, een innige Maria vereerder te zijn. Hij verzocht zijn parochianen hem daarin te steunen en te volgen. Zijn verering van Maria ging zo ver dat hij in 1937, bij zijn 40-jarig priesterjubileum, door zijn parochie het beeld kreeg aangeboden dat nu in Beltrum als Maria-monument bekend staat. Het beeld kreeg aanvankelijk een plaats achter de kerk, tussen de kerk en de openbare weg. Het beeld werd onthuld op 15 augustus, de feestdag van de parochiepatrones. Op de marmeren onderbouw staat met grote letters MARIA REGINA MUNDI (Maria koningin van de wereld). Daarboven staat het levensgrote beeld dat de moeder Maria met Kind voorstelt. Met haar Iinker voet staat ze op een slang.
Dit Maria- monument stelt de gekroonde Moeder Gods voor, welke haar kind Jesus boven zichzelf heeft verheven. De samengevoegde hoofdletters XP zijn de 2 beginletters van het Griekse woord - CHRISTUS - .
Naast dit teken staan de Griekse schrijftekens Alfa en Omega, dit zijn de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet.
Het linker tafereel op dit monument stelt - Mariaboodschap - voor. De engel Gabriël bericht Maria, dat zij de moeder van de verlosser wordt. De kerk gedenkt dit op 25 maart.
Het rechter tafereel stelt de kruisafname van Christus op de Calvarieberg voor. Dit gedenken wij op Goede Vrijdag.
Op de foto is het gerenoveerde beeld te zien, rechts van de ingang van de kerk. Het bouwmateriaal is van een verbouwing binnen in de kerk. Daar wordt momenteel een nieuwe vloer gelegd. Bovendien wordt de kerk binnen zo ingericht dat deze multifunctioneel gebruik kan worden.

 

 

Jaarlijks wordt de Actie Kerkbalans gehouden, ook in Beltrum.

KERKBALANS

In maart wordt er in Beltrum aandacht geschonken aan de actie Kerkbalans. In de week voor 20 maart worden de brieven rondgebracht en in de week na 20 maart worden ze weer bij u opgehaald.
Op zondag 20 maart is er om 10.30 uur een viering verzorgd door de werkgroep met medewerking van het koor Kiddoesj. Na afloop van de viering is er gelegenheid een kop koffie/thee te drinken.

'Beltrum is Beltrum niet zonder de kerk'

Henk te Bogt is sinds oktober 2021 verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk met het parochie- centrum. "Twee prachtige gebouwen die we voor het nageslacht moeten behouden", vertelt hij vol over- tuiging. "Oude gebouwen zijn interessant, ze her- bergen een historie en hebben iets te vertellen."
Waarom hij 'ja' zei toen hij vorig jaar werd benaderd om de taak van Jan Hoffman over te nemen? "Ik ben werkzaam in de bouw dus bekend met de materie, heb een zwak voor oude gebouwen en daarnaast ben ik begaan met de historie van Beltrum. Zonder de bouw van de kerk was Beltrum niet geworden wat het nu is. De kerk als gebouw is ook niet meer weg te denken uit Beltrum, het is de blikvanger van Beltrum." Dan is de beslissing snel gemaakt.

Monumentale gebouwen
Zijn taak binnen de locatieraad is het onderhoud van het onroerend goed. Dat betreft in grote lijnen de kerk met het voormalige paro- chiecentrum. Het zijn monumen- tale panden wat inhoudt dat je gebonden bent aan richtlijnen.
Monumentenwacht maakt hier- voor een periodiek onderhouds- plan waarmee de onderhoudskos- ten voor een langere periode in- zichtelijk worden.

Er is altijd wel wat Na een inwerkperiode heeft Henk te Bogt al goed zicht, wat er op zijn pad komt. Het belang- rijkste is om deze prachtige gebouwen in stand te houden. "Met oude gebou wen is er altijd wel wat, weet Te Bogt. "Nu blijkt de kapconstructie van het voormali- ge parochiecentrum aangetast te zijn door een schimmel. Daar gaan we dit jaar mee aan slag.".

Kijken naar verduurzaming Verder wordt er binnen de loca- tieraad gekeken naar mogelijkhe- den om te verduurzamen. De energiekosten zijn, zeker nu, enorm hoog. Dan denk je al snel aan zonnepanelen. Henk te Bogt is daar geen voorstander van om- dat hij het op een karakteristiek pand als een kerk niet passend vindt. "Eerst maar eens kijken naar andere mogelijkheden van verduurzamen", zegt hij.

Kerkbalans belangrijk
"Omdat de kerk en de voormalige pastorie monumentale panden zijn, kunnen we voor het onder- houd een beroep doen op verschillende subsidieregelingen. Daarmee redden we het niet om alle kosten voor het onderhoud te dekken. Om de kerk in goede staat te behouden, is er ook een bijdrage van de gemeenschap nodig. Dat is altijd zo geweest en dat zal zo blijven." De opbrengst van de Actie Kerkbalans is daarom ook broodnodig voor het onder- houd van de kerk.

Klik hier voor machtigings formulier kerkbalans

Klik hier voor de Nieuwsbrief van de Actie Kerkbalans 2022 van de locatie Beltrum

Wilt u het donatie formulier vooraf invullen en klaar leggen?

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op. Op www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen.

Meer weten? Informeer bij uw plaatselijke parochie.

Klik hier voor het formulier voor de schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst.

 

Alle parochianen, die naar eigen vermogen hebben bijgedragen aan AKTIE KERKBALANS, zijn wij zeer erkentelijk voor hun bijdrage en zeggen wij van harte dank.

Allen die hebben meegewerkt om de actie kerkbalans goed te laten verlopen, onze oprechte dank.

Met vriendelijk groeten,

Commissie Kerkbalans

 

 

 

 Eigentijdse Passie ook in Beltrum. Onder leiding van Frank Sterenborg.

Voor het zesde achtereenvolgende jaar organiseert de regionale parochie HH Twaalf Apostelen in de Christus Koningskerk op Goede Vrijdag 19 april in Vorden twee eigentijdse uitvoeringen van De Passie (15.00 en 19.00 uur). Daarnaast zal deze Passieviering ook tweemaal in de Sint Paulusparochie worden uitgevoerd. Er is een viering in de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopnemeningkerk in Beltrum (donderdag 18 april 20.00 uur) en in het Openluchttheater in Eibergen (woensdag 17 april 20.00 uur). De Passie is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek die een onvergetelijke en indringend gevoel heeft achtergelaten.

Voor het gezongen deel van de Passie zijn in beide parochies een speciaal bijna honderd leden tellend projectkoor samengesteld afkomstig uit meer dan dertig dorpen in de Achterhoek. Naast de koren is er inmiddels een vaste groep van solisten die samen met een vast combo het geheel vocaal en muzikaal ondersteunen. Een belangrijke spil in dit massale muzikale project is dirigent van beide projectkoren Frank Sterenborg uit Borculo. De veelzijdige Borculoër maakt samen met Jaap van Kranenburg, Wil Matti, Jan te Plate en Margriet te Morsche deel uit van de Passieteam en zorgt tevens voor alle arrangementen en bewerkingen van de liederen. "Een omvangrijke maar ontzettende leuke en uitdagende klus", zo verklaart hij tijdens een van de repetities van het projectkoor die De Passie in Vorden op Goede Vrijdag (19 april) tweemaal uitvoert (15.00 en 19.00 uur). Frank Sterenborg: "De twee projectkoren repeteren afzonderlijk van elkaar met het combo en de solisten die binnen beide parochies de voorstellingen verzorgen."

Uitzondering 

Petra Rexwinkel, Ton van der Laak en Diana Sterenborg uit Borculo vormen een uitzondering, Het drietal maakt zowel deel uit van het projectkoor binnen de HH Twaalf Apostelen als van de Sint Paulusparochie. "In tegenstelling tot de HH Twaalf Apostelen repeteren wij binnen de Sint Paulusparochie niet in het weekeinde maar doordeweeks. Daardoor kunnen we het combineren", zo verklaart Petra Rexwinkel die zes jaar geleden aan de wieg van De Passie binnen de HH Twaalf Apostelen stond. Petra Rexwinkel: "We hadden al jaren de traditie van een eigentijdse viering op Goede Vrijdag met een projectkoor in Zutphen. Ik heb toen geopperd om iets dergelijks als The Passion uit te voeren. En dat idee is toen opgepakt. Het is alweer voor de zesde keer dat in Vorden De Passie wordt uitgevoerd omdat de kerk in Zutphen daarvoor niet geschikt is. De Christus Koningskerk leent zich namelijk daar veel beter voor door haar inrichting en goede akoestiek." Voor Frank Sterenborg vormt de nieuwe locatie van het Openluchttheater in Eibergen ook een nieuwe uitdaging. "Het geheel zal in de open lucht een andere dimensie geven dan in de kerk", zo verwacht de Borculoër.

Thema

Dit jaar is als thema 'Zie de mens' verbonden aan De Passie. Naast een eigentijdse meditatieve vertelling van het Passieverhaal wordt er in deze passieviering aandacht gevraagd voor de mens achter hun lijden. "Als we mensen zien staan, als we werkelijk met aandacht willen kijken dan zien we de mens met andere ogen. Aandacht heeft te maken met met inleven, met nabijheid en aanwezigheid, er zijn in stilte, in alle eenvoud durven zien. Vanuit dit perspectief willen we invulling geven aan de Passieviering 2019. Niet alleen in de meditaties rond het lijdensverhaal, maar ook de verhalen van vandaag en de eigentijdse liederen vertellen dat verhaal", zo verklaart Margriet te Morsche de thema keuze.

Meditaties

Het lijdensverhaal wordt ditmaal verteld in de vorm van overwegende meditaties uit 'Een lijden, een weg' van Ida Guetens. Naast het lijdensverhaal zijn er verdiepende meditaties, gedichten en actualiserende artikelen uit de media. "De geprojecteerde afbeeldingen werken vaak als een spiegel en meestal zijn ze confronterend door hun actualiteit. De verschillende onderdelen vertellen elk hun eigen verhaal", zo verklaart Margriet te Morsche uit eigen ervaring. Eigentijdse nummers die de solisten en het projectkoor voor rekening nemen zijn onder meer 'Is dit nu later' van Stef Bos, 'Kan ik iets voor je doen' van De Dijk, 'Open einde' van Rob de Nijs en 'Je staat niet alleen' van Guus Meeuwis.

Solisten,

Als solisten werken Harold Orriëns (Jezus), Ellis Sportel (Maria), Henri ter Braak (Judas) en Johnny Bomers (Simon) mee. Het combo bestaat uit Eelco Schuijl (piano), Erwin Heinen (gitaar), René Ooijman (basgitaar), Erik Leferink (slagwerk) en Hilde Wijlens (dwarsfluit). Lector is Anita de Lange, de voorgangers Wil Matti en Harry Scheve en Margriet te Morsche is vertelster die tevens de algehele leiding heeft van de productie. De vieringen in de kerken in Vorden en Beltrum zijn vrij toegankelijk voor iedereen, na afloop zal er wel om een gift worden gevraagd. Voor de viering in het Openluchttheater in Eibergen heeft men een entreekaart nodig.

Stille Tocht

In Vorden vindt op Goede Vrijdag voor aanvang van de middagviering om 14.30 uur een Stille Tocht vanaf de Christus Koningskerk door de dorpskern plaats. Deze tocht is bedoeld als een stille bezinning op wat in de viering van de passie wordt gedeeld. Deelname is dan ook voor iedereen mogelijk, het is slechts een kleine kilometer, met korte pauzes waarin gebeden wordt. "We staan stil bij het lijden; 'Zie de mens', die wereldwijd en dichtbij een kruis te dragen krijgen in hun leven. Het kruis zal door vrijwilligers uit de HH Twaalf Apostelen parochie worden meegedragen en gaat langs de kerken van Vorden", zo verklaart Margriet te Morsche. De tocht begint bij de Christus Koning (Het Jebbink 8) en zal daar ook eindigen met aansluitend de eerste viering van de Passie. De mensen die meelopen zijn verzekerd van een plaats voor de Passieviering van 15.00 uur. Voor hen zal een plaats worden gereserveerd. Bron: Groenlose Gids. Door: Jan Hendriksen. Foto: Truus Stotteler

 

Plaatsing Doopornament in de Maria kapel.

Het doopornament bevat verschillende belangrijke onderdelen die te maken hebben de doop.

Licht en donker:

De zon en de zonnestralen staan voor God, het Licht.

Voor goede, voorspoedige tijden. Zo kun jijzelf een zonnestraal zijn voor andere mensen door je warmte en

aanwezigheid, maar ook anderen kunnen een licht zijn voor jou.

Het leven is een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Daar heb je zelf niet altijd invloed op.

De donkere wolken staan symbool voor de moeilijke en soms pijnlijke periodes in het leven.

Het water:

De dopeling is ondergedompeld in het water en wordt door de hand opgetild uit het water.

Symbool voor het beginnen van een nieuw leven.

Water is belangrijk. Zonder water kun je niet leven, je drinkt het, je wast je er mee, maar het staat ook

symbool voor de grillige loop van het leven.

Rustig kabbelend, rimpelloos, met de stroom mee, of tegen de stroom in.

 

 De duif:

Symbool voor de H. Geest.

Het biedt steun en houvast op de levensweg. Het beschermt je in donkere tijden.

Hij neemt je onder zijn vleugels en wijst je de weg naar het Licht.

De druppel:

Als mens ben je als een druppel in het water, je bent onderdeel van een groter geheel.

In de maatschappij, in het geloof. Eén druppel kan het verschil maken.

De omlijsting is in de vorm van een druppel, met een verwijzing naar het wijwaterbakje.

Dit bevatte gewijd water, hierin dompelde je de vingers om vervolgens het kruisteken te maken.

Blauw:

De kleur blauw werkt kalmerend en verzachtend en is een koele, rustige en neutrale kleur.

Het opent de geest voor intuïtie.

Blauw is de kleur van de hemel, de verblijfplaats van God.

Mei 2016: Sylvia Tackenkamp Rudy Hoitink

 Bij de renovatie van het mortuarium kwamen mooie oude Fresco's tevoorschijn. 

Zo beschadigd kwamen de taferelen tevoorschijn, nadat de betimmering voor de fresco was verwijderd..

Johannes de doper. Hoogfeest de Geboorte van de H. Johannes de Doper. Hoewel Elisabeth niet meer vruchtbaar was, zou zij toch een kind krijgen. Dat werd haar beloofd door de aartsengel Gabriël. Deze was aan Zacharias verschenen terwijl hij een reukoffer bracht in de tempel van Jeruzalem. Gabriël zei: "Schrik niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord; uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, die u de naam Johannes moet geven. Hij zal u vreugde en blijdschap brengen. Om zijn geboorte zullen zich velen verheugen, want hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Met heilige Geest zal hij vervuld worden, al in de schoot van zijn moeder. Vele Israëlieten zal hij bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaders te keren naar de kinderen, en ongehoorzamen tot de houding van rechtvaardigen, en zo voor de Heer een volk in gereedheid te brengen." (Lucas 1: 13-18) 

 Je zou denken, waarom 40 gaten boren in deze muurschildering

Een fresco (Italiaans voor "vers") is een muur- of plafondschildering, waarbij de verf direct op de natte kalk of op het pleisterwerk wordt aangebracht, zodat zij daarmee, na droging, één geheel vormt. Het schilderen met verf op verse natte kalk heet al fresco of in fresco; op een gedroogde kalklaag heet dit schilderen a secco of al secco. Fresco wordt dus zowel gebruikt voor de schildertechniek als voor de schildering zelf. Deze techniek is al duizende jaren toegepast. Met name in kerkgebouwen in Italië. Met als bindmiddel (ei en pigment)(Fresco)? Fresco (schilderterm).

Uitvoering restauratie

De restauratie van de fresco’s in onze kerk zijn uitgevoerd door dhr. A Broens, die zich gespecialiseerd heeft in restauratie, advisering en toezicht van schilderwerken. De kunst is de fresco’s zo te herstellen, dat je ze geen geweld aan doet, aldus Broens. Het boren van gaten is nodig om de stuklaag vast te zetten (te verbinden) met het metselwerk, om het daarna bij te schilderen met waterverf en hierdoor de fresco’s weer in de oude staat terug te brengen. Het herstel van fresco’s is een tijdrovende aangelegenheid. De fresco’s zijn van die kwaliteit dat het herstellen ervan het zeker waard is. De ene fresco is een afbeelding van Johannes de Doper, de andere Jezus met een Schriftgeleerde, waarvan de kwaliteit het beste is. 

Hartelijk welkom in de R.K.Kerk Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in Beltrum.

In onderstaande folder leest u over de bijzonderheden en achtergronden van deze monumentale kerk met een prachtige neogotische toren. Het interieur geeft de kerk een meerwaarde vanwege de fraaie toepassing van baksteenarchitectuur in combinatie met het schilderwerk van Bach en Wenzel. 

De kerk is aangewezen als rijksmonument.

 Meer informatie en achtergronden vindt u op: www.stpaulusparochie.nl

 Bekijk hier de welkomsfolder geloofsgemeenschap Beltrum

  

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

28 feb 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Vasten vanuit Bijbels perspectief
 
21 mrt 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Filmavond met Lion