Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

O.L. Vrouw van Lourdes | Mariënvelde

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Bijna alle regels omtrent corona vervallen m.i.v. 25 september 2021, zie dit bericht voor meer informatie.

Zie hier voor een bericht voor de regels voor koorzang.

In de vergadering van het parochiebestuur op zaterdag 18 juni is besloten om op maandagavond 6 september een bijeenkomst te houden met alle leden van de beheercommissies in de Calixtusbasiliek te Groenlo. Eindelijk weer een fysieke bijeenkomst na een periode met coronamaatregelen.
Het bestuur sprak over het aandeel van onroerend goed in het vermogen. Het parochiebestuur houdt een gespreide portefeuille aan met een evenwichtige verdeling. Het kan echter zijn dat in bijzondere gevallen onroerend goed wordt verkocht.
De oproep voor de functie van bestuurslid met de portefeuille Communicatie heeft geleid tot een gesprek met een kandidaat. Nader overleg volgt. Voorts ontbreekt in het parochiebestuur nog iemand voor de portefeuille Gebouwen en Onderhoud. Zolang deze vacature niet is ingevuld neemt de stafmedewerker van het bestuur deze taak op zich.
Het pastorale beleidsplan is door een commissie van het aartsbisdom besproken. De pastoor formuleert een reactie op het schrijven van de commissie. Naar aanleiding hiervan is besloten dat bestuur en pastores zich op een zgn. heidag gaan beraden over de koers. Er is weliswaar een pastoraal beleidsplan, maar de termijn van het bestuurlijk beleids- en gebouwenplan loopt af en een bezinning op een nieuwe beleidsperiode is wenselijk. Ook de verhouding tussen het dagelijks bestuur en parochiebestuur dient afgestemd te worden.
Het reglement voor de beheercommissies is vastgesteld en verzonden. Op 6 september zal daarover ook worden gesproken met de beheercommissies. Er komen nogal wat vragen van locaties waar de kerk een herbestemming krijgt, met name vanuit Aalten en Bredevoort. Het verder doorgaan als geloofsgemeenschap, die het nabij zijn naar vermogen vorm wil geven, past soms niet in het format van het reglement. De pastores en het parochiebestuur zullen dit bespreken. Voorts zal het onderzoek naar een diaconale impuls voor de locatie Winterwijk door diaken C. Peters uiterlijk begin september zijn afgerond.
Actie Kerkbalans: Er is een brief naar alle locaties gegaan waarin het bestuur de locaties dank zegt voor de actie in coronatijd. Voorts vraagt men om een vervolgactie. Daarop zijn positieve reacties van de locaties binnengekomen.
De penningmeester uitte in de vergadering zijn frustraties over de digitale uitvoering van de administratieve systemen zoals ledenadministratie, begraafplaatsen, actie kerkbalans enz. De centrale conversie stagneert. Dat ligt aan de landelijke organisatie waarbij het bisdom zich heeft aangesloten. Zowel de penningmeester, het centraal secretariaat in Groenlo, als onze vrijwilligers, die ermee moeten werken, komen daardoor in de problemen. De penningmeester sprak de hoop uit dat de problemen na een lange periode van frustratie zullen zijn opgelost.
Met de projectontwikkelaar en de beheercommissie in Vragender wordt verder gesproken over de realisering van een Mariakapel in het kerkgebouw. De taxaties van de kerkgebouwen en ten dele van de pastorieën in Neede, Rietmolen, Lievelde en Eibergen zijn gemaakt of worden binnenkort uitgevoerd. Plaatselijke initiatieven voor een herbestemming van de kerkgebouwen dienen een degelijk onderbouwde meerjarenexploitatie te hebben. Verkoop aan andere belangstellende partijen blijft een optie. De kerk in Rekken wordt op 12 juli 2021 aan de stichting ‘Behoud kerk van de martelaren van Gorcum’ geleverd. De kerk van Bredevoort wordt op 1 juli 2021 overgedragen. Deze kerk krijgt een herbestemming als o.a. een boekenkerk. Het kerkgebouw in Aalten krijgt in februari of maart 2022 een herbestemming.
De commissie Communicatie beraadt zich verder over de opzet van de redactie van de parochie-media. Men is voornemens om één media-redactie te vormen en daarbinnen vier redactie-groepen te formeren voor de afzonderlijke media. Over de naam van het parochieblad en nieuwsbrief wordt op korte termijn door het parochiebestuur beslist.
De aanvraag voor nieuwe aandrijving van twee klokken in de kerktoren te Beltrum wordt goedgekeurd. Een machtiging bij het bisdom wordt binnenkort aangevraagd. nadat er duidelijkheid is over een eventuele bijdrage van een plaatselijke stichting.
Hans de Graaf, stafmedewerker Parochiebestuur

Op vrijdag 9 juli, de dag waarop de Kerk de HH. Martelaren van Gorcum viert, wordt de laatste eucharistieviering gehouden in de parochiekerk van Rekken, die haar naam aan deze martelaren dankt. Via veel overlegmomenten is de geloofsgemeenschap voorbereid op dit moment en is de herbestemming van de kerk, dat als gebouw behouden blijft voor het dorp en alle bewoners, positief ontvangen. Op 9 juli is het dan zover. Tegen het decreet van de aartsbisschop zijn geen bezwaren ingebracht waardoor de onttrekking van het kerkgebouw aan de goddelijke eredienst per 10 juli een feit is. De laatste viering heeft als thema: “Huisgenoten van God”. Hiermee sluiten we aan bij de grote bedevaartviering die in Brielle, waar de 19 martelaren in 1572 door Geuzen werden vermoord, wordt gehouden. De viering in Rekken is, vanwege het beperkte aantal plaatsen, een besloten viering. Alleen parochianen van de eigen locatie hebben bericht gekregen over hoe en bij wie zij zich in de eigen geloofsgemeenschap kunnen aanmelden.

Voor alle anderen kan de viering live, vanaf 19.00 uur (of later) thuis worden gevolgd via livestream op YouTube:
http://rekken.livestream-achterhoek.nl
De uitzending kan het best bekeken worden via een Smart TV met bijvoorbeeld Chromecast / Airplay of een laptop of tablet.

Met pijn in het hart neemt de Rekkense gemeenschap afscheid van hun Godshuis. Maar de geloofsgemeenschap blijft bestaan en er wordt lokaal gewerkt aan een klein programma van pastorale presentie in het dorp met verbinding naar en ondersteuning van de grote parochie HH. Paulus en Ludger. De Rekkense geloofsgemeenschap blijft dus één van de 16 geloofsgemeenschappen van de overkoepelende parochie. De parochianen in Rekken zijn geïnformeerd over de gang van zaken na 9 juli. Rekken is de kleinste gemeenschap van de voormalige parochie St. Paulus. Met oog voor de realiteit en positief kijkend naar mogelijkheden om met elkaar verbonden te blijven, sluiten we bijna 150 jaar kerkgebouw als “Huisgenoten van God” af in de rotsvaste overtuiging dat geloven verder reikt dan de muren van het kerkgebouw.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team:

Pastoor H.A.M. de Jong

Aantal Kerkgangers

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw, rekening houdend met de anderhalve meter-opstelling. Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering.

Reserveren en aanmelden

Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat dient vooraf gereserveerd te worden Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door minder personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, behoeft niet gereserveerd te worden, maar volstaat aanmelden kort vóór de viering aan de deur. Het heeft echter onze voorkeur dat iedereen zich van tevoren aanmeldt om een goede doorstroming aan de deur te bevorderen. Het registreren van alle aanwezigen blijft dus verplicht.

Muzikale en vocale medewerking

Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits

 

Vanaf 5 juni zijn de coronamaatregelen in Nederland weer wat meer versoepeld. De Nederlandse Bisschoppen hebben bekeken wat dit voor de R.K.-kerken betekent.

  1. In kleine kerkgebouwen wordt het aantal parochianen verhoogd van 30 naar 50.
  2. Grotere kerkgebouwen mogen 15% van de zitplaatsen benutten. Dit was 10%.
  3. Kerkgebouwen met meer dan 1.000 zitplaatsen mogen maximaal 250 personen toelaten, mits de anderhalve meter afstand bewaard kan blijven.
  4. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven van kracht.

Processies en openluchtvieringen

Processies op de openbare weg vallen onder de regelgeving van de lokale overheid. Ook openluchtvieringen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, dienen georganiseerd te worden onder de regelgeving van de lokale overheid.

Zingen

De richtlijnen voor koren blijft voorlopig nog hetzelfde. Wel mogen kinderen t/m 12 jaar samen zingen. Het zingen door koren kan volgens deskundigen pas weer als het risiconiveau ‘waakzaam’ is. Dat houdt in dat er minder dan 1200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Momenteel zit Nederland nog niet op dat niveau. Dus blijft één cantor of maximaal vier zangers de richtlijn. Op 30 juni worden er meer versoepelingen verwacht. De Nederlandse Bisschoppen hopen dan ook meer duidelijkheid te kunnen geven.

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 15 mei 2021:

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292