Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

O.L. Vrouw van Lourdes | Mariënvelde

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Bijna alle regels omtrent corona vervallen m.i.v. 25 september 2021, zie dit bericht voor meer informatie.

Zie hier voor een bericht voor de regels voor koorzang.

Tip voor kinderen om te kijken van pastoraal werkster Roetgerink .

video over Goede week

Pastorale nabijheid in lokale geloofsgemeenschappen

Het pastorale beleidsplan 2021-2025 van de RK-Parochie HH. Paulus en Ludger, “Verbonden in Christus”, geeft richting en visie op het bouwen aan de kerk van de toekomst in de Oost-Achterhoek. De parochie staat een kerk voor ogen die met groot vertrouwen en vrijmoedig getuigt van het geloof in God. Belangrijk voor christengemeenschappen is hart en handen te openen om leerling van Jezus Christus te zijn. Het dubbele gebod van de liefde staat daarbij centraal: de liefde tot God en de liefde tot de naasten.
De liefde tot God: met name in de viering van de liturgie, in het bijzonder de eucharistie en de viering van de sacramenten. De catechese ondersteunt de persoonlijke geloofsontwikkeling en -groei.
De liefde tot de naasten: in de diaconie: het omzien naar elkaar; de mensen die hulp, ondersteuning of aandacht nodig hebben. Een opdracht voor iedere gedoopte en ook voor geloofsgemeenschappen.

Het is allemaal niets nieuws, maar nu is het nodig om te renoveren, immers:

 • geloofsgemeenschappen hebben moeite om vorm en inhoud te geven aan deze opdrachten
 • en er zijn minder mensen die actief meedragen,
 • kerken gaan sluiten
 • de grote parochie afstandelijk kan zijn
 • geloven en kerk niet vanzelfsprekend zijn voor inmiddels meerdere generaties.

Het is belangrijk om opzoek te (blijven) gaan naar de Bron. Het gaat ten diepste om een persoonlijk geloof en om een persoonlijke relatie die een gelovige met God aangaat.
Leerling van Jezus zijn draagt twee wezenlijke taken/opdrachten met zich mee:

 1. getuige zijn van Jezus Christus in de wereld, in woord en daad en
 2. met elkaar gemeenschappen vormen waarin de gezindheid van Jezus Christus heerst.

Christen-zijn, betekent op de eerste plaats: hoe bewust speelt dat persoonlijke geloof een rol en hoe bewust is de getuigende, missionaire levenshouding?

Lokaal geloven.
Het lokale kerkzijn wordt door de geloofsgemeenschap zelf vorm en inhoud gegeven. Dit is mede afhankelijk van de eigen mogelijkheden en wensen.

Bouwen aan de kerk van de toekomst: Verbonden in Christus
Op 1 januari is parochie HH. Paulus en Ludger officieel van start gegaan. We zijn één parochie met 16 geloofsgemeenschappen. Een nieuw parochiebestuur is aangesteld.  De komende maanden zullen zij zich voorstellen en presenteren. Natuurlijk wordt het proces van bouwen aan de toekomst van de parochie voortgezet. Het pastorale team was sinds 01-07-2017 al voor beide voormalige parochies benoemd. Op 10 januari hebben we pastor Den Hartog uitgezwaaid. Hij heeft zijn werkzaamheden als pastoor van de parochie Sint Jan de Doper, Mijdrecht e.o., inmiddels opgepakt. Met een kleiner pastoraal team gaan we in de Oost-Achterhoek verder. De parochiefusie en de nieuwe teamsamenstelling zijn o.a. aanleiding geweest om het pastorale beleid voor de komende jaren opnieuw vast te leggen. De pastores kozen als thema “Verbonden in Christus”. In dit artikel gaan de leden van het pastorale team in op enkele onderdelen van dit beleidsplan. Wat is het fundament waarop de kerk van Jezus Christus in de Oost-Achterhoek gebouwd wordt? Hoe wordt parochievernieuwing zichtbaar en wat betekent dat allemaal voor lokale geloofsgemeenschappen waar ook nog kerken gaan sluiten?

 

De parochie maakt een nieuwe start.
Eigenlijk gaan we pastoraal verder op de weg die in 2018 al is ingeslagen. Met het motto “Met gelovig vertrouwen de toekomst! “ is een situatie geschetst waarin het niet meer mogelijk blijkt om de parochie organisatie in stand te houden. In kerk en samenleving is er veel veranderd. Veel van de vanzelfsprekendheden rond geloven en kerk zijn weggevallen. Veel mensen geven aan wel te geloven, maar hebben daar de kerk niet (meer) voor nodig. Dat merken we in lokale betrokkenheid bij vieren, deelname aan de sacramenten en het vrijwilligerswerk.  Samenwerken in een aangepaste parochieorganisatie, gericht op de kern van ons geloof, met de mogelijkheden die er zijn.

Vertrouwen dat het God zelf is die met ons meetrekt en ons helpt bij het bouwen van geloof en kerk. Voor een parochie, met haar 16 geloofsgemeenschappen, gaat het Godsvertrouwen dat zichtbaar, ervaarbaar wordt in de manier waarop een parochie als gelovige gemeenschap functioneert. Het fundament voor de kerk van de toekomst ligt in het persoonlijke geloof in God. Daarbij mogen we vertrouwen op de kracht en bijstand van de Heilige Geest. 

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 27 februari 2021:

Pastoraal

 • Het pastoraal team is bezig met de organisatie van het Paastriduüm (Witte Donderdag tot en met Pasen) met corona beperkingen. Mgr. Woorts is dit jaar beschikbaar zodat in Lichtenvoorde én Groenlo het Paastriduüm gevierd kan worden.
 • Diaken C. Peters is bezig met een project rond geloven in de dorpen met of zonder een kerkgebouw.
 • Het pastoraal team werkt aan uitvaartbeleid rond afscheidsvieringen. Wordt vervolgd.
 • Pastoraal team en bestuur werken in overleg met het bisdom aan een plan om te kijken hoe het pastoraal team versterkt kan worden.

klik op poster vier pasenPasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren. U vindt er onder andere een liturgieboek bij vieringen in de veertigdagen- en paastijd, Paus Franciscus in de veertigdagen en Vastenactie.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292