Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Jacobus | Winterswijk

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


1 december 2021, nieuwe regels bisdom rondom corona

Alle vieringen en bijeenkomsten na 17:00 uur komen te vervallen vanaf nu tot en met 2 januari 2022. Begin volgende week volgt nadere berichtgeving rondom de vieringen met Kerst en Oud en Nieuw.

Lees hier het bericht van het pastoraal team en het bestuur

In onze geloofsgemeenschap zijn de volgende werkgroepen actief.   Bent u op zoek naar een contactpersoon van een werkgroep, neem dan contact op met ons secretariaat.

 

Beheergroep

De beheergroep geeft leiding aan de locatie. Zij komt 1x per maand bij elkaar voor overleg en acties daaruit voortvloeiend.

 

Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep wil graag oren en ogen zijn van de parochianen.  1x per maand is er overleg.

 

Werkgroep Kerkbijdrage

De kerkbijdragecommissie draagt zorg voor het innen van de kerkbijdra­gen; per Rabo bank op rekening van het R.K. Kerkbestuur rek.nr. NL72RABO037.12.03.112 Ongeveer honderd parochianen assisteren bij de actie Kerkbalans.­

 

Kerkhof Commissie

Deze commissie houdt zich bezig met het beheer van het R.K.-kerkhof aan de Tuunterstraat. Ook draagt deze commissie zorg voor het plaat­sen van urnen in het columbarium of in de urnenkelder die op het kerkhof aanwezig is. Tevens is er een tuingroep, die mede zorgt voor het onderhoud op de begraafplaats.

 

Werkgroep Liturgisch Beraad

De liturgische werkgroep is een overlegorgaan, dat zorgt voor een verantwoorde liturgie in onze parochie. Zij zoekt ook naar nieuwe vormen van liturgie en volgt de liturgie-ontwikkelingen zoals deze zich in het bisdom voltrekken. Leden van de liturgische werkgroep zijn leden van de koren, het collectanten-college, werk­groep gebedsdiensten, werkgroep avondwake, een lid van de pastoraatsgroep en de pastor.

 

Secretariaat

Het secretariaat is van  di. do. en vr. van 10.00-11.00uur open. Dan  kunt u o.m. gebedsintenties opgeven, uittreksels aanvragen van doopbewijzen, parochiebladen ophalen. Tevens kunt u er terecht met vragen en opmerkingen.

 

Lectoren

De werkgroep assisteert de pastor c.q. voorganger tijdens de eucharistieviering/gebedsdiensten.

 

Kosters

De kosters zorgen ervoor dat voor de vieringen de kerkruimte in gereed­heid is gebracht.

  

Collectanten

 

Misdienaars - Acolythen

Dit zijn jongens en meisjes, die op de basis­school zitten of het voortgezet onderwijs volgen. Zij helpen bij de weekend-liturgie en de kerke­lijke feest­dagen.

 

Dameskoor

Het dameskoor zingt in hoofdzaak in de weekenddiensten. Het koor houdt haar wekelijkse repe­ti­tie in het paro­chie­cen­trum op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.

 

Herenkoor

Het herenkoor zingt in hoofdzaak tijdens de kerkdiensten in het week­end. Het koor houdt zijn wekelijkse repetitie-avond in het paro­chiecentrum telkens op donderdagavond. Aanvang: 20.00 uur.

 

 

Werkgroep Gebedsdiensten

De werkgroep verzorgt  gebedsdiensten en woord- en communievieringen.    

  

Bijbelgespreksgroep

Deze werkgroep komt eenmaal per maand bij elkaar om bijbelteksten uit “Geloven Nu”, te lezen en met elkaar te bespreken.

 

Geloven Nu groep

In deze groep wordt een keer per maand gesproken over geloof- en levensvragen, met bijbelverhalen als uitgangspunt.

 

Werkgroep Zieken en Ouderen

Deze werkgroep bezoekt de zieken en ouderen in de parochie. Tevens organiseert de werkgroep de jaarlijkse zieken­dag en de kerstactie. 

 

 

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Deze heeft tot taak om middels het verwerven en beheren van middelen de parochie in staat te stellen werken van christelijke caritas te beoefe­nen. Zij stelt deze middelen ter beschikking voor werken op caritatief en maatschappelijk gebied of wendt ze zelf aan tot leniging van nood.

  

Parochieblad

Een aantal mensen staan 10x per jaar klaar om de bladen van adresstickers te voorzien. Velen brengen de bladen rond. 

 

 

De geloofsgemeenschap H.Jacobus heeft goede relaties met de volgende groepen en instanties, die vanuit de katholieke identiteit hun activiteiten ont­plooien.

Gemeenschappelijke Kerken Winterswijk (GKW) 

Contactpersonen van diverse christelijke kerken/geloofsgemeenschappen organiseren gebedsmomenten/kerkdiensten/vieringen in oa de Week van het Gebed en in de Vredesweek alsmede in de adventsperiode en de 40-dagentijd.

 

Katholieke Vrouwen Winterswijk (KVW)

De werkgroep stelt zich ten doel vanuit evangelische inspiratie een bijdrage te leveren aan de ontplooiing en ontwikkeling van de vrouw, zowel wat betreft haar persoonlijk leven als met betrekking tot haar plaats in het gezin, kerk en samenleving. Zij organiseert zowel ontspan­ningsavonden als informatief vormende avon­den voor haar leden.

 

Katholieke Bond van Ouderen (KBO)

De KBO stelt zich ten doel, op te komen voor de belangen van de ouderen in de ruimste zin van het woord en wil gestalte geven aan de gelijkwaardigheid van ouderen in de samenleving.De bond verzorgt activiteiten op het gebied van recreatie en ontspanning (soos-middagen, fietsen, bustochten, etc.). Tevens geeft de bond individuele hulpverlening, zoals de Sociale Raads­vrouw en Klusjesman.

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292