“Alleen God is goed” Markus 10: 18

Beste parochiaan,

Mijn naam is Musie Sium, afkomstig uit Eritrea en inmiddels genaturaliseerd tot Nederlander. Ik ben in 2000 in Nederland gekomen en sinds december 2005 woon ik samen met mijn echtgenote en drie kinderen in Eibergen, gemeente Berkelland. Ik ben fulltime tolk en vertaler en ik voer mijn werkzaamheden in het hele land uit daar waar dat nodig is. Naast mijn privé leven ben ik actief in de Eritrese Rooms-Katholieke gemeenschap in Nederland. Ik ben de contactpersoon tussen de Eritrese Katholieke gemeenschap en de Nederlandse Kerkprovincie, voornamelijk het bisdom Haarlem-Amsterdam. De Eritrese gemeenschap is verspreid in alle provincies en bisdommen. Ik probeer samen met mijn kerkgenoten om voor de Eritrese Rooms-Katholieken hier in Nederland eigen eucharistievieringen te organiseren door eigen priesters om de beurt hierheen te laten komen. De Eritrese Katholieke Kerk heeft een Oosterse liturgie die afwijkt van die van de Latijnse liturgie Daarnaast gebruiken wij onze eigen taal waardoor het ook voor de nieuwkomers mogelijk is om deel te nemen aan de kerk activiteiten. Wij proberen de Eritrese katholieken aan te moedigen om actief te worden bij de parochie in hun woonplaats, met behoud van de Eritrese Katholieke identiteit en rituelen. Na vijf jaar is het ons eindelijk gelukt om een Eritrese priester hier in Nederland te krijgen die de geestelijke zorg van de Eritrese Katholieke gemeenschap op zich neemt. Dit was niet mogelijk geweest zonder de hulp van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

In het heilig evangelie van Markus hoofdstuk 10 vers 18 zegt Jezus “Niemand is goed dan God alleen”

Want mensen zijn niet volmaakt. Wij plegen zonden, wij hebben hebzucht, wij maken vijanden en alles wat er in de wereld gebeurt wordt veroorzaakt door ons zelf. Wij denken dat we alles in bezit hebben en denken alleen aan onszelf.
Dat heeft de menselijkheid in gevaar gebracht. Daarmee is een van de 10 geboden van God overschreden: dat is de Naastenliefde.
Wij willen graag zo goed mogelijk en met respect behandeld worden en wij willen alles hebben terwijl we een ander hetzelfde niet gunnen.
Jaloezie en hebzucht, hebben greep op de mens. Tegelijkertijd beweren we dat we de mens lief hebben en dat we trouw zijn aan ons geloof.
Het individualisme, de hebzucht en het denken alleen aan jezelf gaat niet samen met ons geloof.
Want God zegt dat wij anderen moeten behandelen zoals ook wij zelf behandeld willen worden.
Jezus heeft met Pinksteren de Heilige Geest naar de apostelen gestuurd en de kerk opgericht die Jezus op aarde vertegenwoordigd.
De kerk handelt namens Jezus en één van de taken van de kerk is de mensenrechten te eerbiedigen en te verdedigen op de wijze zoals de Heer ons heeft aanbevolen en geleerd.

 Er zijn zeven werken van de Goddelijke barmhartigheid, lichamelijk en geestelijk.

Te eten geven aan de hongerige, te drinken geven aan de dorstige, de naakten kleden, de vreemdelingen opnemen, de zieken bijstaan, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.
Diegenen die kennis van onze kerk en geloof hebben, weten dat onze sociale zekerheidswetten op deze leer gebaseerd zijn, ondanks dat niet iedereen dat weet of wil weten.
Deze werken van de Goddelijke barmhartigheid zijn door Jezus zelf uitgesproken. Zo heeft hij tegen zijn leerlingen gezegd “Ik had honger U hebt mij niet te eten gegeven, Ik had dorst U hebt mij niet te drinken gegeven” etc.

Als parochiaan van de St. Paulusparochie wilde ik mij graag inzetten voor de kerk en onze parochie. Dat heeft wel lang geduurd maar kort geleden kreeg ik daar de gelegenheid voor. Want alles komt op het moment dat door onze Heer bepaald is. In 2018 ben ik tot mijn vreugde gevraagd of ik de Beleidsadviesgroep Diaconie van ons parochie kan versterken. Ik ben blij dat ik iets voor de parochie kan doen. Naast de deelname aan de BAD ben ik in 2019 en ook dit jaar betrokken bij de vastenactie om benadeelden te ondersteunen. Want in de wereld en soms ook in Nederland zijn er veel mensen die in de problemen komen vanwege de natuur of door mensen veroorzaakte problemen. Van jongs af aan heb ik veel problemen gezien en meegemaakt. De manier waarop de plaatselijke katholieke kerk haar best deed om de benadeelden te ondersteunen heeft mij beïnvloed om een helpende hand te zijn voor degenen die dat nu nodig hebben.

Mijn betrokkenheid bij de Eritrese Katholieke Gemeenschap, de contacten met de bisschoppen in Eritrea, de BAD, heeft mijn interesse vergroot om meer voor de kerk te doen. Soms weet je wel wat je wilt doen maar weet je niet hoe dat moet. Maar zoals ik eerder heb geschreven alles gebeurt wanneer God dat toelaat. Zo ben ik tijdens de vergadering van de BAD op de hoogte gesteld van de opleiding Diaconaal Assistent in ons bisdom Utrecht. Ik voelde mij geroepen dat te doen en heb ik mij ingeschreven. Ondanks dat de inschrijvingstermijn verstrekken was ben ik toch ingeschreven. Dit wijst erop dat wanneer God iets wil; niemand iets kan tegenhouden.

Ik ben in september 2019 met de eerstejaarsopleiding tot Diaconaal assistent begonnen. De cursussen worden verzorgd door het Aartsbisdom Utrecht bij het Ariëns instituut in Utrecht. De duur van de opleiding is 3 jaar. Het eerste jaar is een gecombineerde opleiding. Dit is algemene kennis van de Schrift, RK traditie en de Ervaring. Dit zijn de fundamenten van de Rooms Katholieke Theologie. Het tweede en derde jaar zijn de opleidingen specifiek en wordt een combinatie van praktijk en theorie. Ik ben blij en dankbaar dat ik dit mag doen. Naast theologische uitleg wordt ook onderwezen over diaconie in de bijbel en hoe diaconie een belangrijke rol speelt in de gemeenschap. Ook de relatie tussen diaconie en caritas komt aan de orde.

Wij moeten werken aan een kerk die stem geeft aan de stemloze, troostend voor de bedroefden en benadeelden. Dat kunnen we allemaal doen door ons in te zetten voor de medemens.
Dus mijn oproep aan u is maak tijd vrij voor de diaconie in welke vorm dan ook. Het geloof moet gepaard gaan met de daad anders is het vruchteloos. Want God roept ons nog steeds met de oproep ‘Adam waar ben jij?” We moeten antwoorden: “Heer, hier ben ik” om de taken van de kerk uit te voeren. Laten wij ons niet verschuilen achter alle redenen die ons tegen houden, zoals Adam en Eva zich achter de bomen hebben verscholen nadat ze het fruit uit de verboden boom hebben gegeten en zich realiseerden dat ze naakt waren.

God versterk mij in mijn geloof.
En waak over ons land en raak het verharde hart van de mensen tot bekering.

 Musie Sium