Reeds in het jaar 1246 wordt er in historische documenten melding gemaakt van een kerk in Rekken.
In 1379 werd een kapel gebouwd op het erve Groothoed, dat voor dertig Duitse munten gekocht werd.
De eerste predikant in deze (protestantse) kapel was Hendrikus Kerkweerd; de hervorming noodzaakte de Rekkense katholieken ter kerke te gaan in Riekenberg op een uur loopafstand.

Daarna heeft Rekken nog een kapel in het (nu Duitse) Nieuwkerke gehad.

Met de aartsbisschoppelijke benoeming van Petrus van den Hurk tot pastoor van Eibergen begint het verzelfstandigen van de parochie Rekken. Van den Hurk heeft er voor geijverd dat er een bijkerk gebouwd zou worden en in 1871 kon, na een grootschalige collecte in het hele aartsbisdom Utrecht, met de bouw begonnen worden. Op 3 september 1872 werd de kerk ingewijd en toegewijd aan de Heilige Martelaren van Gorcum omdat in dat jaar het 3 eeuwen-feest was van deze patroonheiligen. De Rooms Katholieke gemeenschap van Rekken telde toen 280 zielen.

Tot in het begin van de twintigste eeuw werd de (bij-)kerk bediend vanuit Eibergen, maar in 1910 werden de eerste stappen gezet naar de oprichting van een zelfstandige parochie. In juli 1914 kreeg de Eibergse kapelaan W. de Groot de opdracht tot stichting van de parochie in Rekken. Aanvankelijk was het de bedoeling hier elke zondag een H. Mis op te dragen en op de derde zondag van de maand direct na de Mis een Lof te celebreren en een kruisweg te bidden.

Op 19 juli 1914 werd de inschrijving voor een bijdrage voor de nieuwe parochie geopend; pastoor De Groot tekende toen in voor een bedrag van fl. 6000,-. In februari van het daarop volgende jaar kon met de bouw van de pastorie gestart worden ( voor fl. 8500,-) en nadat op 26 september 1915 de grenzen van de nieuwe parochie waren vastgelegd kon op 30 september de pastoor feestelijk worden ingehaald.

Ondertussen maakt de locatie Rekken sinds 2010 deel uit van de Parochie HH.Paulus welke later is opgegaan in R.-K. Parochie HH. Paulus en Ludger

In 2019 komt het besluit om van de 7 locaties op termijn 4 locaties aan de eredienst te onttrekken en de gebouwen af te stoten. Hierdoor heeft het locatiebestuur zich ingezet om het kerkgebouw voor de Rekkense Gemeenschap te behouden.

In 2010 is het kerkgebouw onttrokken aan de eredienst en overgedragen aan de nieuw opgerichte Stichting Behoud Kerkgebouw Martelaren van Gorcum.

Deze stichting wil het kerkgebouw inrichten voor het gebruik als Bed & Breakfast-locatie en tevens behouden door dienstenen andere toepassingen.