Het parochiebestuur HH. Paulus en Ludger heeft op 28 januari voor het eerst vergaderd.  Vanwege de lockdown is besloten tot een digitale vergadering.

Pastoraal
• Pastor Ronald den Hartog verhuist per 29 januari, zijn afscheidsviering was 10 januari.
• Er wordt gewerkt aan een weekendrooster tot aan de zomervakantie.
• Mgr. Woorts is beschikbaar voor het hele Paastriduüm, zodat die zowel in Groenlo als in Lichtenvoorde gevierd kan worden, met inachtneming van de Coronamaatregelen.

Bestuur
• Dit is de eerste vergadering van het bestuur (PB) van de “nieuwe” parochie. I.v.m. covid-19 wordt er digitaal vergaderd, het complete bestuur is aanwezig. Na het openingsgebed volgt een “rondje persoonlijk”.
• Pastoor H. de Jong heeft dhr. J. Rosendaal als vice-voorzitter gedelegeerd voor een aantal taken. Het Bisdom wordt hierover geïnformeerd.
• Besloten is om dhr. H. de Graaf voor een jaar te benoemen voor de functie van Stafmedewerker.
• Er wordt besloten om een Dagelijks Bestuur (DB) in te stellen.
• Een nieuwe parochie, een nieuw bestuur, de nieuwe functie van Stafmedewerker, een DB: er zal even tijd nodig zijn om de meest efficiënte werkwijze te vinden.
• Het bestuur vergadert in principe elke laatste donderdag van de maand m.u.v. juli.
Volgende PB-vergadering is op 25 februari 2021.

Personeel en Vrijwilligers
• Dhr B. Bomers, belast met de portefeuille Personeel en Vrijwilligers, is zich inmiddels aan het oriënteren en inwerken.
• Het bestuur gaat akkoord en is blij met de aanstelling van dhr. H. Goorhuis als Vertrouwenspersoon voor de HH. Paulus en Ludgerparochie.

Financiën
• De volgende vergadering worden de parochietarieven behandeld.
• Het collecteschema voor 2021 is goedgekeurd. Het secretariaat stuurt het naar de locaties.
• Het secretariaat inventariseert de status van de Actie Kerkbalans per locatie.

Gebouwenbeheer
• Het DB neemt mee om iemand te zoeken voor de portefeuille Gebouwen.
• Het bestuur besluit om een commissie Herbestemming in te stellen. Het reglement van die commissie is besproken en vastgesteld. De heren H. Bos en H. de Graaf zijn gevraagd om met hun kennis als voormalig bestuurders daarin zitting te nemen.
• Bredevoort: er worden in februari hoorzittingen gepland i.v.m. de voorgenomen onttrekking aan de eredienst van de kerk. De laatste eredienst staat gepland voor 28 maart 2021.
• Aalten: Voortbordurend op eerdere afspraken wordt besloten om de kerk van Aalten op 7 februari 2022 aan de eredienst te onttrekken. Op 1 april 2022 wordt de kerk overgedragen.

Communicatie
• Het bestuur is blij verrast over het getoonde parochielogo. Zodra het logo definitief is vastgesteld wordt op basis hiervan de huisstijl ontwikkeld alsmede de lay-out van de website en de facebookpagina.
Technisch en inhoudelijk worden de websites al op elkaar afgestemd.
• Het bestuur besluit om na elke vergadering een “Nieuws van het Bestuur” te publiceren.
• Het aangeleverde concept communicatieplan komt de volgende keer op de agenda. Er volgt nog een nadere afstemming tussen het Parochieblad en de digitale Nieuwsbrief.

Begraafplaatsen
• Dhr. G. Bartels, belast met de portefeuille begraafplaatsen, heeft een rondgang langs alle begraafplaatsen gemaakt en is bezig met een inventarisatie.

Geloofsgemeenschappen
• Mw. B. Hummelink, belast met de portefeuille Geloofsgemeenschappen, meldt dat er in Lichtenvoorde nieuwe Beheercommissie is gestart.
• Er komt een schema om alle locatie te bezoeken.


Namens de parochie HH. Paulus en Ludger,
Berry Brockötter, portefeuille Communicatie