Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

St. Helena | Aalten

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Bijna alle regels omtrent corona vervallen m.i.v. 25 september 2021, zie dit bericht voor meer informatie.

Inspiratieavond in Aalten.
Hoe verder als een kerk sluit? 14 oktober om 20.00 uur. Een kerk sluiten gaat gepaard met een rouwproces. Hoe nu verder? Wat drijft ons? Dat zijn de kernvragen. Praktische oplossingen zijn mooi, maar ze verwaaien als los zand wanneer er niet een innerlijke motivatie is. Een modern, eigentijds, en innerlijk geloof is de motor. Waarom voor een auto wel een APK en af en toe onderhoud? Dat geldt toch ook voor het onderhoud van ons geloof! Modern en devoot dus. Daarom deze avond op 14 oktober a.s.. Inloop om 19.30 uur. Wij starten om 20.00 uur in het parochiecentrum van de kerk aan de Dijkstraat in Aalten. Wat was de Moderne Devotie? Thomas á Kempis hoorde bij de Oost-Nederlandse beweging van de Moderne Devotie. In de Hanzestad Deventer was Geert Grote de grondlegger. De Moderne Devotie was een religieuze vernieuwingsbeweging. Men streefde naar een innerlijk geloof, naar eenvoud en gemeenschapszin, eigenlijk de idealen van de eerste christenen. Zo ontstonden er leefgemeenschappen van broeders en zusters, die bekend stonden als de broeders en zusters van het gemene (gemeenschappelijke) leven. Ook kloosters van de Moderne Devotie ontstonden. Het eerste in Windesheim en later o.a. ook het klooster Nazareth bij Bredevoort (1429 - ca. 1610) in het huidige buurtschap ’t Klooster, dat zijn naam dankt aan Nazareth. Ook parochianen uit andere dorpen waar een kerk is gesloten of gaat sluiten zijn zeer welkom.
Een vriendelijke groet, De beheercommissie van de geloofsgemeenschap St.- Helena in Aalten.

 

 

De eerste 30 dagen zijn me goed bevallen! Met deze humorvolle opmerking stelde de net aangestelde Kaplan Christian Fechtenkötter van de  Liebfrauenkirche zich voor aan de bezoekers van de viering bij het Hemdenerkreuz. Pastoor Goebbel van de St. Georg Kirche Bocholt ging samen met de kapelaan, vóór  in deze viering. Medewerking werd ditmaal verleend door het  Blasorchester IKL Lowick o.l.v. Marco Artz. Het thema van de viering was 'de Kruisverheffing'. Het herdenken aan de vondst van resten van het kruis waar Jezus aan gekruisigd zou zijn. Keizerin Helena zou rond het jaar 335 het Heilig Kruis gevonden hebben. De viering is voor veel Aaltenaren  tevens een herdenken aan de tijd, na de reformatie,  dat het in Nederland voor de katholieken verboden was te kerken. Net over de grens vond men toch een veilige plaats om de Eucharistie te vieren. Een zeventig tal gasten was samengekomen onder een warme wolkendeken.  

Op woensdag 15 september vieren we weer de jaarlijkse Eucharistieviering bij het Hemdener Kreuz net over de grens midden in de natuur, als het mooi weer is. Mocht het mooie weer het laten afweten en vallen de plensbuien uit de lucht dan vieren we dit in de kerk in het Duitse Barlo. De vaste bezoekers zullen hier beslist van op de hoogte zijn. Uiteraard zijn  de leden van de St. Helena geloofsgemeenschap hartelijk welkom ook al bent u geen jaarlijkse bezoeker. We vieren dit uiteraard met de parochianen uit het Duitse Hemden en Barlo; beiden hebben ook St. Helena als patroonheilige en de Bocholtse Sankt Georgeparochie..

Na afloop is er een gezellig moment om samen na te praten en koffie of thee te drinken met elkaar.

Uiteraard gaat deze viering alleen door als de coronamaatregelen dit alles toelaten.

 

Zondag 05 september:
Barmhartige God, op de eerste dag van de nieuwe week heeft Uw Zoon Jezus Christus met krachtige hand de dood voor altijd verslagen. Hij zetelt nu als Koning en Verlosser voor altijd aan uw rechterhand. Wij danken U dat wij op deze zondag zijn verrijzenis in veiligheid kunnen vieren en verkondigen. Wij bidden U: geef dat steeds meer Christenen hun geloof mogen vieren zonder vrees voor lichamelijk letsel en sociale represailles. Dit vragen wij U op voorspraak van de Duizend heilige Martelaren van Armenië, door Christus onze Heer.

Donderdag 30 september:
Goed God, Uw Zoon Jezus Messias is nauw verbonden met het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee - een streek waar nu grote spanningen heersen. Wij bidden U vandaag
voor mannen en vrouwen in Israël en de Palestijnse gebieden, die lijden onder oude levenswonden, vaak elkaar aangedaan. Geef dat zij elkaar vergeven en mogen opstaan tot nieuw leven. Voor regeringsleiders en machtshebbers aldaar: om een geest van verzoening. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Hiëronymus, door Christus onze Heer.

Zondag 03 oktober:
Eeuwige God, die ons geschapen heeft voor de ware vrijheid. U bent steeds trouw aan Uw beloften en U verhoort de gebeden van hen die met een oprecht hart bidden. Wij bidden U daarom voor onze zusters en broeders in Pakistan. Speciaal voor hen die in dit land geïntimideerd worden omwille van hun geloof in Jezus Christus. Bescherm hen en schenk hun moed, volharding en hoop op betere tijden. Dit vragen wij U op voorsraak van de zalige Szilárd Bogdánffy, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Roemenië, door Christus onze Heer.

 

  

In onze St. Helenakerk in Aalten organiseren we de jaarlijkse ontmoetingsmorgen voor ouderen, die moeilijk naar de kerk kunnen komen, op donderdagmorgen 30 september 2021.
Dit jaar is er de mogelijkheid, als u daar behoefte aan heeft, de ziekenzalving te ontvangen van
pastoor de Jong. Dit mag u aangeven in de brief die u ontvangen heeft van uw bezoekersgroep-vrouw van de Caritas of die u op het secretariaat van onze geloofsgemeenschap kunt ophalen.
Dit jaar is het de laatste mogelijkheid deze ontmoetingsmorgen te organiseren, daar zoals u weet, de
St. Helenakerk  eind februari gaat sluiten.
 
In voorgaande jaren waren deze ontmoetingsmorgens steeds een groot succes en daarom willen wij deze morgen samen met pastoor de Jong de Eucharistie vieren met jong en oud.
 - op donderdagmorgen 30 september 2021
- in de r-k. St.-Helenakerk te Aalten.
- ontvangst gasten 9.30 uur
- aanvang viering 10.00 uur
- afsluiting +/- 12.00 uur
De morgen begint met een Eucharistieviering. Tijdens deze viering willen wij God om kracht en bemoediging vragen. Uw familieleden zijn hierbij ook van harte uitgenodigd.
Op deze vieringen in voorgaande jaren kregen we veel positieve reacties en we hopen dan ook velen van u
nu weer te mogen begroeten op deze bijzondere morgen. U bent hartelijk welkom.
 
Na de viering is er een gezellig samenzijn, waarin we samen een kopje koffie/thee drinken en napraten.
 
Ook kunt u zich opgeven voor deelname op donderdag- en vrijdagmorgen, via het deelnameformulier, dat u op het secretariaat tussen 10.00 en 11.00 uur ’s morgens, tel. 473014 kunt ophalen en ook weer inleveren voor 5 september.
Wilt u s.v.p. ook opgeven:
- met hoeveel personen u komt.
- Of u zelf voor vervoer zorgt naar de kerk óf dat u graag opgehaald en thuisgebracht wilt worden.
  (Zie hiervoor de opgaveformulieren op de tafels achter in de kerk).
 
Meer informatie kunt u krijgen bij Jozephien de Graaf, tel. 0543-475831
 
Een hartelijke groet van de bezoekersgroep van de Caritas te Aalten.
 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292