Om onze geloofsgemeenschap ook financieel gezond te houden, zijn er een aantal bronnen waaruit wij onze gelden verkrijgen. 

Kerkbijdrage

Continuiteitsbijdrage

Misintenties

Lijfrenten 

 

Kerkbijdrage

In onze parochie doen we jaarlijks mee aan de landelijke Actie Kerkbalans.
Half januari ontvangt iedere meerderjarige parochiaan een enveloppe.
Hierin vindt hij/zij meer informatie over die actie, de begroting voor dat jaar en een formulier waarop men kan invullen hoeveel men dit jaar, afhankelijk van ieders draagkracht, aan de kerk wil bijdragen.
Hiervan worden de pastores betaald, maar ook het onderhoud aan de gebouwen.
Bovendien moeten wij een bijdrage leveren aan het bisdom.

Continuïteitsbijdrage

De geloofsgemeenschap H.Calixtus-H.Maria Moeder Gods kent een continuïteitsbijdrage die bij de uitvaart van een parochiaan in rekening wordt gebracht.
De gedachte hierachter is de volgende: om een parochiële organisatie draaiende te houden is geld nodig.
Er zijn parochianen die lid zijn (en gelukkig ook blijven) maar die op geen enkele wijze financieel bijdragen.
Wel maken zij bij doop, eerste communie, vormsel, huwelijk of uitvaart gebruik van de diensten van de kerk.
Dat is niet correct ten opzichte van wel betalende leden.
Daarom hebben we enkele jaren geleden besloten bij uitvaarten een continuïteitsbijdrage te berekenen - bij gebruik van de basiliek - t.w. € 300,--.
Wanneer uit de administratie blijkt dat in de 3 jaar voorafgaand aan de uitvaart door de overledene via Actie Kerkbalans is bijgedragen, worden de nabestaanden geïnformeerd en kan de continuïteitsbijdrage geheel of gedeeltelijk worden teruggevraagd.

Misintenties 

Aan het opgeven van misintenties zijn kosten verbonden en ook omdat deze in de krant worden geplaatst.

Een gewone misintentie kost € 7,50
Een jaargedachtenis kost ook € 7,50

 

Lijfrenten

Binnen de parochie bestaat de mogelijkheid uw jaarlijkse kerkbijdrage vast te leggen via een periodieke schenking. U verbindt zich dan om gedurende 5 jaar minimaal € 125,- per jaar aan de parochie te schenken.
Uw gift is op deze wijze volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zonder dat u last heeft van een drempel waardoor de normale gift meestal niet aftrekbaar is.
De formulieren voor een periodieke schenking worden voor u kosteloos opgemaakt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat en/of budgethouder.