Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt in het parochiegebeuren was de Sacramentsprocessie op de zondag na Sacramentsdag.

Bijna alle parochianen namen hier aan deel. Voorop liepen 3 misdienaars, de grootste mocht het kruis dragen. Daarna een lange stoet van soms wel 80 - 100 bruidjes onder leiding van de onderwijzeressen van de school, daarna weer misdienaars. De 2 laatsten liepen de hele processieweg achteruit, om het allerheiligste te bewieroken, want het allerheiligste in monstrans dat onder de baldakijn werd gedragen door de pastoor volgde dan. Het baldakijn werd gedragen door leden van kerk- en armbestuur. Hiernaast liepen 4 bestuursleden van de JBTB met toorsten. Het koor en de Harmonie Zieuwent volgend dan, om beurten zingend en spelend. Heel bekende liederen waren Pange Linqua, Tamtum ergo, Knielt christenschaar, ed.
Hierna kwam de rest van de schooljeugd, meest jongens, want de meisjes waren bijna allemaal bruidjes, onder leiding van onderwijzers. Vervolgens sloten de vrouwen uit de parochie zich aan. De rozenkrans werd gebeden en de voorzitster van de boerinnenbond bad voor. De meest bekende hiervan is mevr. Stoltenborg ( Lodieks Hanna) Ook de mannen die als laatste groep in de processie meeliepen baden de rozenkrans. Hier was het de voorzitter van de ABTB die voorbad oa. Herman Stoltenborg ( Lodiek) In de parochietuin bij het rustaltaar aangekomen werd gepreekt en gezongen. Na afloop van de plechtigheid werd het allerheiligste weer in processie naar de kerk teruggebracht. Hier volgde dan nog de lofzang Te Deum Laudamus en na de zegen het lied van lof en dank dat door iedereen werd meegezongen. En wie herinnert zich niet de zware klanken van de bariton van Schoppen Jan van de harmonie. In 1977 was de laatste Sacramentsprocessie.

 

In 2014, is de pastorietuin, na een grote opknapbeurt, tijdens Pinksteren met een feestelijk viering in de open lucht, in gebruik genomen.
Dagelijks is een groep vrijwilligers, de tuinploeg, actief bezig met het onderhouden van de pastorietuin en het kerkhof.

Bronvermelding; Jubileumkoerier St. Agathaparochie 14-11-1995