GESCHIEDENIS KERK LICHTENVOORDE

INDELING

•    Het prille begin                                    ( 800   – 1600 )
•    Vroegere kerken                                  ( 1600 – 1800 )
•    Franciscanen                                       ( 1800 – 1980 )
•    R.K. begraafplaats                                ( 1800 – 2005 )
•    Nieuwe tijden en nieuwe wegen        ( 1965 – 2005 )

HET PRILLE BEGIN                    ( 800 – 1600 )

Sint Ludger verbreidde rond 800 in deze regio het christendom. Na 900 werd Groenlo het kerkelijke centrum van dit gebied en hoorde het tot het bisdom Munster. Omdat Lichtenvoorde onder het kerkgebied van Groenlo viel, heeft het zo’n duizend jaar lang deel uitgemaakt van Munster. Pas in 1821 zijn de Munsterparochies in de Graafschap afgescheiden en bij de Hollandse Zending gevoegd.
Van oudsher behoorde Lichtenvoorde kerkelijk tot Groenlo. In 1496 bouwde Frederik van Bronkhorst te Lichtenvoorde de Anthoniuskapel. Ondanks deze kapel bleef Lichtenvoorde onderhorig aan Groenlo. Tijdens de hervorming bleef de bevolking grotendeels katholiek. De oude kapel werd overgedragen aan de protestanten en de katholieken werden gedwongen in woonhuizen, stallen en schuren de mis te vieren. In 1672 viel de Franse koning Lodewijk-XIV in verbond met de bisschoppen van Keulen en Munster ons land binnen. Op 9 juni gaf Groenlo zich over aan Bisschop Bernard van Galen, de Prins-Bisschop van Munster. De godsdienstvrijheid werd tijdelijk hersteld en bij de acte van 29 september 1672 werd de parochie Lichtenvoorde officieel opgericht.


VROEGERE KERKEN                    ( 1600 – 1800 )

In het voorjaar van 1674 moest de Prins-Bisschop het veld ruimen en waren de katholieken weer gedwongen om elders ter kerke te gaan. De meeste gingen naar Zwillbrock ( Duitsland ) of naar de Kreuzkapelle, even over de grens bij Aalten. Niet veel later werd in het geheim de mis opgedragen in de boerderij ‘Katenhorst’gelegen onder Zieuwent. Latere pastoors resideerden meestal op het kasteel te Harreveld. 
Pastoor Henricus Silvolt ( 1678- ca. 1702 ) bouwde een kapel bij zijn huis in Lichtenvoorde waar de mis gevierd kon worden. Hiermee nam de parochie in Lichtenvoorde weer een aanvang. Pastoor Rutger te Welscher ( 1732-1761 ) deed later dienst in een ‘strooien kerk’, een schuur met een strooien dak.
In 1819 werd er, onder pastoor Johannes Henricus Westerman , een waterstaatskerkje gebouwd. De kerk werd gebouwd naar ontwerp van de Arnhemse architect Van Waaien. Deze werd op 14 december in datzelfde jaar ingewijd.
In 1857 vond de aanbesteding plaats van de eerste pastorie. Deze brandde vervolgens af in 1868.

FRANSCISCANEN                        ( 1800 – 1980 )        

Vanaf  1856 werd de zielzorg te Lichtenvoorde toevertrouwd aan de paters Franciscanen, als vergoeding voor de opheffing van hun statie te Leeuwarden. Het katholieke leven kwam hier tot grote bloei. Talloze verenigingen en kerkelijke activiteiten werden ontplooid waardoor een hechte kerkelijke gemeenschap ontstond.
125 jaar lang zorg door de Minderbroeders Franciscanen, waaronder de bekendste nl. Pastoor H. Sanders. Hij  doorzag  dat de goede geest op het platteland verslapte vanwege moderne opvattingen over ontspanningen en uithuizigheid. Deze moderne stroming was niet tegen te houden, en moest in goede banen geleid worden. Hij besloot daarom tot de bouw van het Patronaatsgebouw ( 1906 ). Deze diende tot nut en vermaak. Ook richtte hij zijn zorg op verschillende takken van nijverheidsonderwijs, en richtte een r.k. middenstandsvereniging op.
In 1913 werd  hij bouwpastoor van de nieuwe huidige St. Bonifatiuskerk ( 1913 ).

Akte van inwijding in 1913

Na het Tweede  Vaticaans Concilie ging de vernieuwing door en groeide er een nieuwe mentaliteit t.a.v. kerk en geloof. De laatste franciscaan was pater F. v.d. Brom die geprezen werd vanwege zijn aandeel in het catechesewerk onder de basisschooljeugd. In 1979 eindigde de franciscaner zorg.

R.K. BEGRAAFPLAATS                    ( 1800 – 2005 )

In 1828 werd de r.k. begraafplaats aangelegd en in hetzelfde jaar ingezegend door Pastoor Gerritsen. In 1867 is het kerkhof vergroot en in 1890 het lijkenhuisje gebouwd. Een jaar later werd er nog eens een stuk grond aangekocht. Het priestergraf ontstond in 1896. Een ijzeren Christusbeeld is aan de achterzijde van de kapel geplaatst.
Begin 1950 wordt er een nieuw kruis op het kerkhof gezet. De laatste uitbreiding van de r.k. begraafplaats was in 1978. 

NIEUWE TIJDEN, NIEUWE WEGEN             ( 1965 – 2005 )

In 1965 werd kapelaan Frumentius Keverkamp van de orde der minderbroeders, benoemd tot bouwpastoor van een nieuw te bouwen kerk voor een tweede parochie te Lichtenvoorde. 
In 1966 werd de tot 9000 zielen gegroeide parochie gesplitst in een St. Bonifatiusparochie en een St. Ludgerparochie. In 1969 kreeg deze laatste een eigen kerk, de St. Ludgerkerk, naar ontwerp van architect G. schouten te Lievelde.
Door de terugloop van het aantal kerkgangers kwam per 1 januari 1978 een fusie tot stand tussen de beide parochies. De St. Ludgerkerk werd in februari 1999 aan de eredienst onttrokken.
In 1999 werd de eerste stap gezet om op pastoraal gebied te gaan werken in sectieverband. De sectie Lichtenvoorde bestaat uit de parochies van Lichtenvoorde, Vragender en Zieuwent, Harreveld, Marienvelde ( HAZIMA ).
Vanaf 1 januari 2005 bestaat er een nieuw parochie verband, nl de St. Ludgerparochie. Naast de genoemde nemen de volgende parochies hieraan deel nl, Meddo, Winterswijk, Aalten en Bredevoort.