Toen in 1925 een wegverbinding door Mariënvelde, dat toen Achter-Zieuwent heette, ontstond, raakte Achter-Zieuwent enigszins uit haar isolement. Deze weg liep van Doetinchem naar Eibergen. Meer en meer ontstond de behoefte om een eigen dorpsgemeenschap te stichten, met een school en kerk, onafhankelijk van de moederkerk in Zieuwent. Het waren sterke schouders die er zich onderzetten. Idealisten mogen we hen wel noemen, mannen die wisten wat ze wilden, die vochten voor hun toekomstbeeld, een eigen kerk!

De beginfase was nogal moeilijk. Zo moeilijk zelfs, dat dit plan in duigen dreigde te vallen. Maar.... de wilskracht en het doorzettingsvermogen van één persoon was erg groot. En daarom mogen we zijn naam niet verzwijgen. Als werker van het eerste uur noem ik u de oude metselder Goldewijk, die, toen hij in de gaten kreeg dat het plan een eigen kerk te bouwen, kon mislukken een moedig besluit nam. Hij ging naar de hoogste kerkelijke functionaris in ons bisdom, naar de bisschop zelf en legde onze situatie uit. De bisschop was onder de indruk van de inzet van zo'n eenvoudig mens. De ambachtelijke molen begon te draaien. Pastoor Buve uit Zieuwent en Burgemeester van Arkel uit Ruurlo zetten zich met heel hun persoonlijkheid in. De moederkerk van Zieuwent gaf een bijdrage die een gedeelte van de kosten zou dekken. Er kwam een intekeningslijst om 10 jaar lang als parochianen bij te dragen voor de bouw van deze kerk. Grond werd beschikbaar gesteld door het ruilen ervan en menig goedwillende boer droeg zodoende een steentje bij. De bisschop had tenslotte geluisterd naar de stem van een parochiaan, want in 1930 werd de kapelaan van Beltrum, kapelaan Deperink, benoemd tot bouwpastoor van de nieuw te stichten parochie in Achter-Zieuwent.
Kerk en pastorie werden aanbesteed. Er werd 2 jaar lang hard gewerkt door de parochianen zelf. De geestdrift van de oude metselder Goldewijk kende geen grenzen, hij ging zelf met z’n fietst op pad om ieder die kon helpen aan ’t werk te zetten. Alles Pro Deo, in de letterlijke zin van het woord. Voor aanvoer van materialen werd door de bevolking zelf gezorgd. Zelfs van niet-katholieke zijde kwam hulp. Boeren uit Halle brachten zand! Zo verrees steen voor steen met eigen handen deze dorpskerk: Monument voor ’t nageslacht.

In 1932 kreeg de moederkerk Zieuwent er een dochter bij; een kerk toegewijd aan O.L.Vrouw v Lourdes. Op feestelijke wijze werd de kerk ingewijd door Mgr. J.H.G. Jansen op 22 mei 1932. Achter-Zieuwent was herboren. Bij een geboorte hoort een naam.
Pastoor Deperink doopte haar om in “Marienvelde”, dat de betekenis “Maria in ’t veld” inhield. Pas in 1952 verscheen de naam marienvelde op de provinciekaart. Maar bij een kerkgebouw hoort een kerkbestuur. Onder voorzitterschap van Pastoor Deperink.
Mogen wij hen speciaal nog gedenken in ons gebed: Jan Rietberg (huuskes), Antoon Krabben, Heutinck Toon (tolder) en Antonius Domhof. Werkers van het eerste uur.
Pastoor Deperink bedankte in 1966 en ging dat jaar met emeritaat, 23 september 1966. Hij overleed 2 januari 1978. Zijn opvolger werd pastoor J.M. de Graaf, voorheen pastoor van de parochie Liederholthuis. Pastoor Graaf bleef tot eind 1968 en per 1 februari 1969 werd de derde pastoor benoemd. De gepensioneerde legeraalmoezenier Th.M. Massop.
Sinds 1978 is er een samenwerkingsverband tussen de parochies Zieuwent, Harreveld en Marienvelde, genaamd de HAZIMA. Per september 1985 ging pastor Massop met emeritaat. De zielzorg werd daarna uitgeoefend door de pastores A.W. van der Hengel en A. J Hulshof. Pastor van den Hengel ging met emeritaat op 8 april 1995, maar bleef actief bij het pastoraat betrokken. Voor alle diensten en werkaamheden in de parochies heeft pastor van den Hengel zijn parochianen de waarde bijgebracht van de vrijwilligers in het pastoraat. Van mensen uit de eigen parochie die voorgaan in de liturgie, van weekendvieringen, avondwakes bij het overlijden van parochianen en bij andersoortige vieringen en gelegenheidsdiensten.
En niet te vergeten is hij de stimulator en inspirator geweest om de ruimte te geven aan de nieuwe beroepskrachten in de zielzorg: de pastoraal werkster. Op 10 september 1996 overleed hij in het ziekenhuis te Enschede. De Eucharistie ten uitvaart en begrafenis vonden plaats te Zieuwent op 14 september 1996.
Met het vertrek van pastor Massop in 1985 bleef de pastorie onbewoond. Een gedeelte van de pastorie is verbouwd  tot een prachtig parochiecentrum. Het overige gedeelte wordt verhuurd aan parochianen en de eerste bewoners waren de heer en mevrouw J Hulshof. Sinds 16 oktober 2000 woont de familie Pijnappel er.
Per 1 augustus 1992 is er voor de drie parochies een pastoraal werker aangesteld en benoemd door het bisdom: Pastor Th. G Engelen. 1 januari 1992 is pastor A.J. Hulshof met emeritaat gegaan.
Vanaf 21 November 2002 is Marienvelde in een groter parochieverband opgenomen, te weten Harreveld, Zieuwent, Marienvelde, Lichtenvoorde en Vragender.
Sinds januari 2010 is dit samen met de parochies Meddo, Winterswijk, Bredevoort en Aalten de nieuwe Sint Ludgerparochie.