De R.K. begraafplaats Neede ligt aan de Hontjerweg 1 in Neede, net buiten de bebouwde kom, vlakbij de Hollandsche Molen.

Ingang begraafplaats

Hoe het begon
In 1894 kocht het bestuur van de rectoraatskerk van de weduwe Maria Aleida ten Brinke-Engbers, wonend aan de Rapenburg, voor fl. 70,- een stuk bouwland van 700m2 aan de Diepenheimseweg. Dit terrein werd daarna ingericht tot R.K. Begraafplaats van Neede. Om het kerkhof te zijner tijd te vergroten kocht het kerkbestuur in het voorjaar van 1924 voor fl. 500,- van Maria Geertruida Bouwman, weduwe van Hendrikus, Johannes ten Brinke een stuk bouwland aan van 1072 m2 bij het R.K. kerkhof aan de Diepenheimseweg.
In 1973 werd nog eens 1080 m2 grond aangekocht om de begraafplaats te vergroten. In het voorjaar van 1974 was de vergrote begraafplaats klaar. Inmiddels was het adres gewijzigd in Hontjerweg.
In 2004 zijn er drie nieuwe urnenvelden aangelegd en is het oude gedeelte van het kerkhof grondig opgeknapt.
In 2007 is een monument voor ongedoopt gestorven kinderen geplaatst.
In 2018 is rechts van de ingang een strooiveld ingericht met een grote natuursteen waarop een herinneringsplaatje kan worden aangebracht.

Graven

Urnengraven

Monument voor ongedoopt gestorven kinderen

Strooiveld 

 

Op 30 september 2007 is dit monument geplaatst. Het monument is ontworpen door de Needse beeldhouwer Anton ter Braak. Binnen de cirkel staan vijf natuurstenen zuilen. Hiermee worden alle gedoopte en ongedoopte kinderen uitgebeeld die op ons kerkhof liggen begraven. Eén zuil is een buitenbeentje. Hij is gebroken en weer hersteld. Deze zuil symboliseert de doodgeboren en ongedoopt gestorven kinderen, die in ongewijde aarde zijn begraven. Deze kinderen horen er eigenlijk ook bij. Daarom begint de zuil buiten de cirkel en rijst hij schuin omhoog. Na de breuk vormt het bovenste deel van de geknakte zuil weer een mooi harmonieus geheel met de andere zuilen. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan het eerherstel voor de ouders van deze kinderen. De ouders, die in het verre verleden tot en met 1983 hebben moeten zoveel verdriet is aangedaan vanwege de, nu nog steeds onbegrijpelijke, hardvochtige kerkelijke regels van toen. Het monument vormt nu voor de ouders en familie van deze kinderen, maar ook voor alle parochianen, een mooie plek om te gedenken.

 

De R.K. Begraafplaats Neede aan de Hontjerweg staat onder beheer van de beheercommissie H. Caecilia Neede van de parochie HH. Paulus en Ludger. Dhr. H. Holtkamp heeft het dagelijks beheer van het kerkhof. Hij is de contactpersoon voor uitvoerende werkzaamheden.
Voor alle begraafplaatsen van de voormalige St. Paulusparochie geldt een gezamenlijk reglement. Daarnaast heeft elke locatie een eigen bijlage waarin specifieke zaken voor die locatie staan vermeld.

Reglement begraafplaatsen voormalige St. Paulusparochie

Bijlage locatie Neede

 

Hieronder enkele praktische zaken rondom de begraafplaats in Neede:

De R.K. Begraafplaats Neede aan de Hontjerweg staat onder beheer van de beheercommissie H. Caecilia Neede van de parochie HH> Paulus en Ludger. Dhr. H. Holtkamp heeft het dagelijks beheer van het kerkhof. Hij is de contactpersoon voor uitvoerende werkzaamheden.
Volgens artikel 11 van het kerkhofreglement voor de R.K. Begraafplaats te Neede worden grafrechten voor een graf verleend voor een periode van 20 jaar. Het bestuur kan aan één persoon voor een enkel, een dubbeldiep of een dubbelbreed graf grafrechten verlenen.
Het bestuur kan een termijn waarvoor grafrechten zijn verleend, telkens met een termijn van 10 jaar verlengen. Daarvoor dienen opnieuw grafrechten te worden voldaan.
De keuze van een graf is niet mogelijk en iedereen wordt op de rij af begraven, behalve wanneer de familie nog recht heeft op een in vroeger jaren gereserveerd en nog bestaande graf.
Een begraving of de bewaring van een asbus geschiedt op een dag en uur, met de beheerder tevoren overeen te komen en volgens aanwijzing van de beheerder. De beheerder dient hierbij aanwezig te zijn.
Het plaatsen van een urn kan gebeuren in aanwezigheid van de familie of zonder dat de familie aanwezig is. Indien de familie aanwezig is bestaat de mogelijkheid om de pastor uit te nodigen eveneens aanwezig te zijn. In ieder geval moet een uitvaartondernemer aanwezig zijn.
Het is toegestaan om in een urnengraf maximaal 2 urnen te plaatsen. Ook is het mogelijk om 1 urn bij te zetten in of op een gewoon graf.
De afmetingen van een grafmonument zijn 80 cm breed en 180 cm lang. Rondom het graf is aan alle zijden 10 cm ruimte als afscheiding van het volgende graf.
De maximum afmeting van een urnengraf is 50 x 50 cm.
Voor het plaatsen van een grafmonument dient een vergunning te worden aangevraagd met een omschrijving van het monument (incl. afmetingen). Pas na goedkeuring door de beheercomissie mag tot plaatsing worden overgegaan. Het (her)plaatsen van een grafmonument is alleen toegestaan in aanwezigheid van de kerkhofbeheerder.
Op de nabestaanden rust de verplichting om de graven en de daarop geplaatste monumenten goed te onderhouden.
De rechthebbende van een graf dient wijzigingen in zijn/haar adres door te geven aan de beheerder van de begraafplaats.
De bovenstaande tekst is slechts een summiere weergave van enkele artikelen uit het genoemde reglement en bijlage. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u bij eventuele vragen het officiële kerkhofreglement te raadplegen (ook verkrijgbaar via het locatiesecretariaat) of contact op te nemen met de beheerder.