De parochie H. Caecilia, gesticht op 26 juni 1898, heeft een bewogen voorgeschiedenis. In 1843 kregen de rooms-katholieken van het dorp Neede en zijn naaste omgeving door de aankoop van een perceel grond aan de Rapenburg eindelijk de mogelijkheid om in het dorp Neede de bouw van een eigen kerkgebouw mogelijk te maken.

Hier ging een bijna twintig jaar durende moeilijke verhouding met de rooms-katholieke overheid vooraf waarin de restauratie c.q. nieuwbouw van een kerk in Rietmolen centraal stonden. Op 31 maart 1843 kregen de Needenaren eindelijk bericht van de “Zaken van de Roomsch Katholieke Eredienst” dat zij gemachtigd waren om voor eigen rekening een bijkerk van de parochie Rietmolen te stichten. Die kerk uit 1843 aan de Rapenburg zou ruim een halve eeuw als zodanig dienst doen en de rooms-katholieken van Neede bleven daardoor tot op zekere hoogte gebonden aan de “statie” Rietmolen.
In 1885 vatte pastoor Van Everdingen het plan op om het in Rietmolen gevestigde hart van de parochie (de kerk, de parochie en de parochiezetel) te verplaatsen naar Neede. Het plan mislukte.

Door o.a. de bemoeienissen van kapelaan Van Rooyen uit Hengevelde kregen de Needenaren vanuit Utrecht de verzekering dat binnen afzienbare tijd Van Rooyen benoemd zou worden tot kapelaan van de Needse bijkerk. Van Rooyen ging voortvarend te werk en liet uit eigen middelen op een lege plek naast de bijkerk een pastorie bouwen. Op 20 oktober 1893 werd Van Rooyen benoemd als rector aan de Needse hulpkerk. Het kerkje uit 1843 was inmiddels geen waardige kerkgelegenheid meer en per schrijven d.d 3 maart 1898 werd Van Rooyen gemachtigd om te collecteren voor een nieuwe kerk. Op zondag 19 juni 1898 werd in de noodkerk aan de Needse kerkgangers bekend gemaakt, dat in een bisschoppelijk schrijven van 8 juni 1989 hun rectoraatskerk met ingang van 26 juni 1898 verheven was tot parochiekerk en dat rector Van Rooijen benoemd was tot pastoor van de nieuwe parochie Neede. De parochie H. Caecilia te Neede was een feit geworden.
Bron: "100 jaar parochie St. Caecilia Neede 1898-1998, Henk Kormelink, Historischie Kring Neede”.

In het bovengenoemde boek staat de geschiedenis van de eerste 100 jaar nauwkeurig beschreven. Dit boek is uitgegeven door de Historische King Neede.
De aan de Rapenburg gebouwde kerk heeft tot 1950 dienst gedaan. In 1950 is aan de Borculoseweg een geheel nieuwe kerk met pastorie gebouwd.

Sinds eind jaren '90 werkte de parochie Neede samen met de parochies Rietmolen, Eibergen en Rekken onder de naam "Sectie Neede".
Later werd dit samenwerkingsverband vergroot met de parochies Groenlo, Lievelde en Beltrum en ging verder onder de naam "parochieverband NOACH".
Op 8 oktober 2010 werd dit samenwerkingsverband door een fusie officieel een nieuwe parochie: de St. Paulusparochie.
Op 1 januari 2021 werden de St. Paulusparochie (7 locaties) en de buurparochie St. Ludger (9 locaties) samengevoegd tot de nieuwe parochie HH. Paulus en Ludger.