Hieronder vindt u een overzicht met gegevens van de beheercommissie, pastoraatsgroep en de werkgroepen in de 4 werkvelden: liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.
Uit respect voor de privacy van onze vrijwilligers staat niet bij elke werkgroep een contactpersoon vermeld. Heeft u een vraag voor een werkgroep, dan kunt u die ook voorleggen aan het locatiesecretariaat. Die zorgt dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.

 

Beheercommissie

De Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. draagt zorg voor de gebouwen, begraafplaats, financiën en andere zaken die tot de dagelijkse organisatorische gang van zaken horen. De beheercommissie Neede wordt gevormd door Gerhard ten Voorde (voorzitter), Sjaak Ots (secretaris), Daniël Mol (budgethouder) en Tonnie Bolster (technische zaken).

Pastoraatsgroep

Pastorale zorg is een wezenlijk onderdeel van ons samen-kerk-zijn. De pastoraatsgroep ziet toe op een goede invulling van de werkvelden liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw en is een eerste aanspreekpunt voor mensen die behoefte hebben aan pastorale zorg. De pastoraatsgroep onderhoudt nauwe contacten met het pastoresteam. In de parochie HH. Paulus en Ludger komen het pastoresteam en de pastoraatsgroepen van de locaties meerdere keren per jaar samen in de Pastorale Coordinatie Comissie (PCC) om ervaringen uit te wisselen en te kijken waar mogelijkheden voor samenwerking zijn.

 

Werkveld liturgie

Onder liturgie verstaan wij alle bijeenkomsten die tot doel hebben, in bezinning en gebed, in woord en of handeling de verbondenheid met elkaar en met God uit te drukken. In de liturgie spreekt God ons aan en wij antwoorden in gebed, in belijdenis en in handeling.

Misdienaars/misdinettes en acolieten

Kinderen mogen misdienaar worden zodra ze de 1e Communie hebben gedaan. Ze assisteren dan de voorganger in vieringen. Jongens heten officieel 'misdienaar' en meisjes 'misdinette'. Oudere misdienaars worden, als ze het Vormsel hebben ontvangen, 'acolieten' genoemd.
Contactpersoon: Henk Holtkamp

Koren

De locatie Neede heeft een Herenkoor. Het Dameskoor is eind 2022 gestopt.
Het Herenkoor staat onder leiding van dirigent Johan Bolster en worden muzikaal begeleid door organist Erik Konniger. Het koor zingt bij eucharistievieringen, hoogfeesten, bijzondere gelegenheden en uitvaarten. De repetities zijn meestal op dinsdagavond in het kerkgebouw.
Het bestuur van het Herenkoor wordt gevormd door Piet Siemerink (voorzitter), Herman Heming (secretaris) en Paul Bolster (penningmeester).

Kosters

Bij elke viering zorgt een koster voor het openen van de kerk, het inschakelen van de geluidsinstallatie en verlichting, het aansteken van de kaarsen, boekjes klaarleggen, klaarzetten van het liturgisch vaatwerk, het wisselen van de liturgische kleuren etc. Na de viering zorgt de koster ook weer voor het netjes achterlaten van de kerk.
Contactpersoon: Henk Holtkamp

Lectoren

Bij elke weekendviering waarin een pastor voor gaat is een lector aanwezig. De lector leest tijdens een viering uit het lectionarium en leest aan het slot van de viering de mededelingen. Ook helpt de lector bij het uitreiken van de Communie.
Contactpersoon: Simone Meijerink

Avondwake en Uitvaart

Vacant

Collectanten

Tijdens een viering verzorgen twee collectanten de 1e collecte. Als er een 2e collecte is (deze wordt van tevoren aangekondigd in het parochieblad), dan zijn hiervoor twee extra collectanten aanwezig.
Contactpersoon: Henk Holtkamp

Werkgroep Vieringen

Er is niet altijd een voorganger beschikbaar voor een viering. In zo'n geval kan de locatieraad een beroep doen op de Werkgroep Vieringen. Deze vrijwilligers zijn toegerust voor deze taak en verzorgen zelfstandig de viering, inclusief de overweging. Bij het inschakelen van deze werkgroep wordt wel rekening gehouden met het aanbod van vieringen in de buurlocaties Eibergen en Rietmolen. Gemiddeld gaat de werkgroep 1x per maand voor.
Contactpersoon: Simone Meijerink

Werkgroep Oecumenische Diensten

Samen met de PKN Neede worden er in Neede, als er voorgangers uit beide kerken beschikbaar zijn, oecumenische diensten gehouden in de week van de eenheid van de Christenen (januari), in juni en in de Vredeweek (september).
Contactpersoon: Lidy van der Heijden-de Wildt

Werkgroep Gebedsdiensten voor Ouderen

Elke laatste vrijdag van de maand is er om 14:30 uur in de Grote Kerk een Oecumenische Gebedsdiensten voor Ouderen. Na die dienst wordt er samen koffie en thee gedronken. De voorgangers zijn van de RK Kerk, de Protestante Gemeente Neede en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Neede.
Contactpersoon namens onze kerk: Leo van der Meer

 

 

Werkveld diaconie

Diaconie is een wezenskenmerk van het christen-zijn. Diaconie heeft tot doel de kerk en de maatschappij gevoelig te maken voor mensen die leven aan de kant van de samenleving waar recht en rechtvaardigheid in het geding zijn. Het is dienstbetoon aan mensen die in de knel zitten en hulp behoeven.

Ziekenbezoekgroep

Parochianen die in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijven en zij die reeds geruime tijd thuis zitten wegens ziekte worden, als zij daar prijs op stellen, door leden van de bezoekgroep bezocht. De bezoekgroep wil graag bericht ontvangen van de huisgenoten, familie of buren als iemand in het ziekenhuis is opgenomen of thuis lang ziek ligt en bezoek op prijs stelt. U kunt een verzoek tot ziekenbezoek doorgeven aan het locatiesecretariaat.

Thuis communie uitreiken

Op elke eerste donderdag van de maand wordt de H. Communie gebracht aan zieken en bejaarden. Als het mogelijk is wordt verwacht dat thuis het volgende klaar staat: een tafeltje met een witte doek, een kruisbeeld met een of twee kaarsen, wijwater en een palmtakje. Als u thuis de communie wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan het locatiesecretariaat.

Seniorensoos

Deze werkgroep organiseert elke derde donderdag van de maand in het Achterhuis tussen 14:00 uur en 17:00 uur een gezellig samenzijn voor parochianen boven 55 jaar (m.u.v. de maanden juli en augustus).
Contactpersoon: Willy Klein Nijenhuis

Inloophuis Neede

Elke donderdagochtend van 10-12 uur zijn mensen die behoefte hebben aan contact met andere mensen van harte welkom in het Inloophuis Neede. Dit wordt gehouden in de Grote Zaal. Eens per maand is er na afloop een gezamenlijke broodmaaltijd.
Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkradio

De locatie Neede beschikt over een eigen zendinstallatie om vieringen in onze kerk uit te zenden.
U kunt via de locatie een kerkradio-ontvanger aanschaffen (€ 160,-). Er zijn géén abonnementskosten verschuldigd. De locatie neemt de kosten van de jaarlijkse zendvergunning voor haar rekening.
Met deze ontvanger kunt u ook vieringen in de RK Kerk in Eibergen en in de Grote Kerk in Neede beluisteren.
U kunt ook tijdelijk een ontvanger huren, bijv. als u wegens ziekte tijdelijk de vieringen in de kerk niet kunt bijwonen (á € 2,- per week).
Contactpersoon: Joop Weelink

Oecumenische diaconale activiteiten

In oecumenisch verband zijn er ook diverse diaconale activiteiten waarin de locatie Neede participeert:

 

Werkveld catechese

Er is sprake van catechese als we samen luisteren, naar onszelf, naar elkaar, naar de Schrift en naar de Traditie om daarin God te ontdekken en vorm te geven in het leven van elke dag.

Door de teruglopende vraag naar sacramenten en de schaalvergroting in onze kerk worden tegenwoordig de meeste activiteiten op het gebied van catechese door parochiebrede werkgroepen verzorgd, met vrijwilligers uit verschillende locaties. U kunt daarbij denken aan doopvoorbereiding, de Eerste Heilige Communie, de Vormselvoorbereiding en de Huwelijksvoorbereiding.
Daarnaast verzorgt de werkgroep Ontmoeting & Inspiratie van de parochie HH> Paulus en Ludger elk jaar een gevarieerd aanbod aan themabijeenkomsten voor volwassenen.
Hieronder noemen we daarom alleen onze lokale activiteiten.

 

Schoolcatechese

Jaarlijks is er op Witte Donderdag een schoolviering van de RK scholen in Neede, georganiseerd door één van de scholen.

 

Werkveld Gemeenschapsopbouw

Opbouw is het werkgebied dat de mogelijkheden schept om de taken van liturgie, catechese en diaconie gestalte te geven. “Opbouw” draagt zorg voor de goede coördinatie en communicatie zodat de gelovigen samen en individueel hun geloof kunnen uiten, versterken en uitgroeien tot een vitale geloofsgemeenschap.

Wijken

Het werkgebied van de locatie Neede is geografisch verdeeld in 7 wijken. Elke wijk heeft een wijkhoofd en een aantal wijkraadsleden. Samen vormen zij het netwerk voor de verspreiding van het parochieblad Binding en voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Onze wijkhoofden: Alouis Siemerink (wijk 2), Daniël Mol (wijk 3), Herman Jogems (wijk 4), Ria Heming (wijk 5) en Annie Haarman (wijk 6).

Wijken

Beheer Achterhuis

Eind 2010 is het nieuwe Achterhuis geopend, ons parochiecentrum met meerdere vergaderruimtes. De beheerdersgroep draagt zorg voor de inkoop, schoonmaak, onderhoud, reserveringen en verhuur.
Contactpersoon: Herman Heming

Koffie schenken

Bij de vieringen op zondagmorgen en bij bijzondere gelegenheden ontvangt deze werkgroep na afloop de kerkgangers met koffie/thee.
Contactpersoon: Nardi Bemthuis

Kerkschoonmaak

Het interieur van de kerk wordt regelmatig onderhanden genomen door deze dames. Dweilen, banken afnemen, stofzuigen en koperpoetsen, kortom alles wat nodig is om onze kerk spic en span te houden.
Contactpersoon: Nardi Bemhuis

Kerkversiering

De leden van deze werkgroep verzorgen bij toerbeurt de bloemversiering op het priesterkoor en bij de diverse heiligenbeelden in onze kerk.

Klussengroep

De klussengroep verzorgt elke 2e en 4e woensdagochtend van de maand (m.u.v. een winterstop van medio december t/m medio maart) van 9.00 tot 12.00 uur het onderhoud van de tuin rond de kerk en het Achterhuis, het kerkplein en het tuinonderhoud op het kerkhof.
Contactpersoon: Frans Thuinte

Locatiesecretariaat

Het locatiesecretariaat is dé plek waar u terecht kunt met allerlei vragen. Klik hier voor meer informatie en contactmogelijkheden. 

 

 

Beheer website

De parochiewebsite wordt up-to-date gehouden door een redactie, ondersteund door websitebeheerders per locatie.
Uw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ter verbetering van de informatie onder het kopje 'Neede' zijn welkom.
Contactpersoon: Gerard Bartels

Ledenadministratie

Voor de ledenadministratie wordt sinds medio mei 2019 gebruikt gemaakt van DocBase. Dit softwarepakket wordt door alle bisdommen in Nederland gebruikt.
Wij verzoeken u om wijzigingen tijdig aan ons door te geven pr e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Contactpersoon: Ria Heming

Actie Kerkbalans

De locatie Neede neemt ook jaarlijks deel aan de actie “Kerkbalans” in de maand januari.
Klik hier voor meer informatie.
Contactpersoon: Ria Heming

Financiële administratie

De financiële administratie draagt zorg voor de betalingen (na fiattering door de kassier), het aanleveren van gegevens voor de centrale loonadministratie, rapportages en andere voorkomende administratieve werkzaamheden.