Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 27 februari 2021:

Pastoraal

 • Het pastoraal team is bezig met de organisatie van het Paastriduüm (Witte Donderdag tot en met Pasen) met corona beperkingen. Mgr. Woorts is dit jaar beschikbaar zodat in Lichtenvoorde én Groenlo het Paastriduüm gevierd kan worden.
 • Diaken C. Peters is bezig met een project rond geloven in de dorpen met of zonder een kerkgebouw.
 • Het pastoraal team werkt aan uitvaartbeleid rond afscheidsvieringen. Wordt vervolgd.
 • Pastoraal team en bestuur werken in overleg met het bisdom aan een plan om te kijken hoe het pastoraal team versterkt kan worden.

Bestuur

 • Pastoor de Jong heeft een overzicht/richtlijn gemaakt over de structuur binnen het bestuur met bijzonderheden voor de diverse rollen en taken.
 • Een voorstel over het (digitaal)beheer van documenten is besproken.Een en ander moet nog verder uitgewerkt worden.
 • Onder andere in verband met de avondklok is het vergaderschema aangepast naar elke derde zaterdagochtend van de maand. In juli is er geen bestuursvergadering.

Personeel en Vrijwilligers

 • B. Hummelink heeft de beheercommissies een mail met vragen gestuurd ter voorbereiding van een kennismakingsbezoek aan de locaties. Dhr. B. Bomers zal ook mee gaan.
 • Er is binnen het bestuur een vacature voor een bestuurslid met de portefeuille Gebouwen.

Financiën

 • In de vergadering van maart worden de geharmoniseerde parochietarieven behandeld.
 • De jaarrekening over 2020 van de voormalige St. Ludgerparochie is klaar. Die komt in maart op de agenda.

Communicatie

 • Het bestuur heeft het nieuwe parochielogo goedgekeurd. Nu kan doorgegaan worden met het ontwikkelen van de parochiehuisstijl en daarna de lay-out van de website en de facebookpagina.
  Technisch en inhoudelijk zijn de websites al op elkaar afgestemd.
 • Het aangeleverde concept communicatieplan komt in maart op de agenda. Er volgt nog een nadere afstemming tussen het parochieblad en de digitale nieuwsbrief.

Begraafplaatsen

 • G. Bartels is bezig met het opstellen/vernieuwen van een algemeen reglement voor begraafplaatsen.

 

De volgende vergadering van het parochiebestuur staat gepland op 27 maart 2021.

 

Namens de parochie HH. Paulus en Ludger,
Berry Brockötter, portefeuille Communicatie